Language: NOR | ENG
2020/2021

MPAL4001/1 / MPAR4001/1 Offentlig politikk og organisasjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten

 • har inngående kunnskap om offentlig politikk, demokratiteori og policyanalyse
 • har inngående kunnskap om det politiske systemets utforming og funksjonsmåte, spesielt med hensyn til hvordan det kan og bør endres og videreutvikles
 • har kunnskap om ulike demokratiteorier, samt grunnleggende verdier som preger den politiske orden og sentralt reformarbeid
 • har bredde og dybdekunnskap om organisasjonsfagets modeller og teorier og om de viktigste skoleretningene i organisasjonsteorien
 • har inngående kunnskap om hvordan institusjonelle teorier kan være utgangspunkt for analyse for offentlige organisasjoner og det politiske administrative system
 • har kunnskap om de vitenskapsteoretiske forutsetninger for de ulike skoleretningene i statsvitenskap og organisasjonsteorien

Ferdigheter
Studenten

 • kan anvende ulike teoretiske perspektiver i analyse av konkrete problemer innenfor det politiske systemet, både på samfunnsnivå og organisasjonsnivå
 • kan analysere og forklare variasjon i og spenninger mellom ulike politiker- og tjenestemannsroller; med fokus på særtrekk ved offentlig lederskap
 • kan analysere og foreslå hvordan en offentlig organisasjon kan designes og utformes
 • kan bidra i planlegging og gjennomføring av strategi- og endringsprosjekter i offentlige virksomheter med basis i de grunnleggende hensyn sektoren er satt til å ivareta
 • kan reflektere omkring etikk, holdninger og verdier som er viktige i offentlig virksomhet
 • kan reflektere historisk-kontekstuelt over dagens offentlige organisasjoner

Generell kompetanse
Studenten

 • behersker et bredt teoretisk og institusjonsbeskrivende begrepsapparat innenfor offentlig organisasjon, styring og ledelse og kan anvende dette kommunikasjon om faglige og aktuelle problemstillinger, både med eksperter og allmenheten
 • kan gjøre rede for, analysere, gi råd og bidra til løsningsforslag for hvordan offentlig sektor kan ledes og organiseres
 • kan gi råd om hvordan tjenestemanns- og politikerroller kan utformes, på bakgrunn av hvordan rollene har utviklet seg og etiske dilemmaer som er knyttet til disse rollene
 • har kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for studiet av offentlig politikk og sentrale bidrag innenfor organisasjonsvitenskapen og kan oppdatere sin kunnskap på området

Innhold

 • Det politiske systemets utforming, funksjonsmåte og endring, samt relasjonen mellom statlig, regionalt og lokalt nivå
 • Spenningen mellom orden og forandring – nye krav og nye vilkår mot grunnleggende antagelser som offentlig sektor hviler på
 • Nye og klassiske styringskonsept og metoder
 • Det offentlige lederskapet, med fokus på relasjonen til politikere, profesjonelle grupper, brukere og media
 • Organisasjonsteoriens begreper, teorier og modeller, deres styrker og svakheter
 • Organisasjonsendring og forandring
 • Systemtenkning, strukturelle perspektiv, menneskelige ressurser og kompetanse
 • Organisasjonskultur, makt og konflikter
 • Symboler, ledelse og organisasjonsatferd
 • Strategi og strategisk ledelse
 • Kommunikasjon og krisehåndtering

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger og gruppediskusjoner på samlingene. For øvrig oppfordres studentene til å danne kollokviegrupper for å arbeide med stoffet og oppgaver i mellom samlingene. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En individuell skriftlig innleveringsoppgave
 • Frammøte på 67% av underviste timer i emnet

Eksamen

6 timers individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.