Language: NOR | ENG
2020/2021

3ORG240 Tjenestelogikk og tjenesteinnovasjon

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om framveksten og utviklingen av tjenestevitenskap som fag
 • har kunnskap om sentrale betraktningsmåter, begreper, modeller innenfor moderne tjenestevitenskap
 • har kunnskap om sentrale tema innenfor tjenesteinnovasjon
 • har kunnskap om likheter og forskjeller mellom offentlig og markedsrettet virksomhet
 • har kunnskap om særskilte utfordringer i møter med publikum
 • har kunnskap om lederverktøy i forbedrings- og nyskapingsarbeid

Ferdigheter
Studenten

 • har evne til å definere, analysere og reflektere over praktiske utfordringer i brukerrettet og samfunnsrettet tjenestevirksomhet
 • kan anvende grunnleggende tjenestefaglige begreper og betraktningsmåter for å forstå og håndtere praktiske utfordringer i tjenestevirksomheter med særlig fokus på forbedrings- og  nyskapingsarbeid, og med spesiell vekt på lederrollen

Generell kompetanse
Studenten

 • har oppøvd forståelse for hvilken plass ulike typer tjenester og tjenesteressurser har i brukernes hverdag og i et samfunnsperspektiv, hvordan tjenester skapes i et komplekst samspill mellom ulike aktører, på ulike arenaer og gjennom anvendelse av både menneskelige, digitale og fysiske ressurser.

Innhold

 • Tjenestedominant logikk
 • Likheter og forskjeller mellom offentlig og markedsrettet virksomhet
 • Brukerorientering og brukerdialog
 • Tjenestekvalitet og kvalitetsrettet arbeid i praksis
 • Tjenesteinnovasjon i teori og praksis
 • Spesielle utfordringer knyttet til brukerrelasjoner i publikumsnære virksomheter
 • Sentrale utfordringer og verktøy i rollen som leder i en tjenestevirksomhet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En skriftlig innleveringsoppgave, individuelt eller i grupper på inntil tre personer. 

Eksamen

48 timers skriftlig, individuell hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er lavest beståtte karakter.