Language: NOR | ENG
2020/2021

3REV320 / SREV320 Årsregnskap

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten ytterligere dybdekunnskap i å utarbeide og vurdere om et årsregnskap er i samsvar med sentrale regnskapsstandarder innenfor ulike regnskapsspråk, herunder IFRS.

Ved fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om det teoretiske grunnlaget for de grunnleggende regnskapsprinsippene og god regnskapsskikk
 • har kunnskap om sentrale standarder om årsregnskapet
 • har kjennskap til foretakets ansvar for rapportering om samfunnsansvar
 • har kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger, herunder grensen mot regnskapsmanipulasjon
 • kan beskrive krav til de mest sentrale noter til regnskapet og årsberetningen
 • har kjennskap til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og være aktiv bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø
 • har kunnskap om brukernes informasjonsbehov og behovet for regnskapsregulering, resultat- og balanseorientering, det konseptuelle rammeverket til IFRS, internasjonal regnskapsregulering, reguleringsorganene m.v.

Ferdigheter

Studenten

 • kan innregne og måle alle hovedpostene i resultatregnskapet og balansen og spesifikasjonen i årsregnskapet
 • kan anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets påvirkning på resultat og balanse
 • kan utarbeide en virksomhetssammenslutning med skatt og minoriteter
 • kan utarbeide konsernregnskap
 • kan utarbeide regnskap der egenkapitalmetoden er benyttet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kan bidra og støtte oppunder nytenkning og i innovasjonsprosesser
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • God regnskapsskikk/norske regnskapsstandarder
 • Generelle krav til årsregnskapet
 • Behandling av alle hovedpostene i balansen og resultatregnskapet
 • Noter til regnskapet
 • Årsberetning
 • Konsernregnskap
 • Skatt i konsern
 • Egenkapitalmetoden/kostmetoden
 • Fusjon/fisjon
 • IFRS, herunder det konseptuelle rammeverket, resultat- og balanseorientering, internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsorganer m.v.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

To skriftlige innleveringsoppgaver. Oppgaven som gis i høstsemesteret kan løses individuelt eller i gruppe på inntil tre personer, mens oppgaven som gis i vårsemesteret skal løses individuelt.

Eksamen

6 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.  

Prestasjonen vurderes med graderte karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Revisors håndbok
 • IFRS på norsk
 • IAS 16,18 og 40 (kopier)
 • Norges Lover/særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer
 • Skattelovsamling (J. Jærøy eller O. Gjems-Onstad)
 • Rente- og annuitetstabeller
 • Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Handelshøgskolen i Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.