Language: NOR | ENG
2020/2021

3REV210 / SREV210 Virksomhets- og regnskapsorganisering

Læringsutbytte

Emnet fokuserer på utfordringer knyttet til behandling og registrering av transaksjoner og virksomhetshendelser, herunder organisering av virksomheten, forretningsprosesser og intern kontroll, samt regnskapsførers rolle og god regnskapsføringsskikk.

Ved bestått emner har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til hovedprinsippene for god foretaksstyring, herunder styrets, daglig leder og revisors ansvar
 • har kjennskap til de mest sentrale virksomhetsrutiner 
 • har kjennskap om krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringsloven
 • har god kjennskap til regelverket for regnskapsførere og god regnskapsførerskikk, herunder regnskapsførers rolle og de regler som regulerer plikter og rettigheter for autoriserte regnskapsførere, herunder erstatningsrettslige plikter

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere, vurdere og forstå risiko
 • kan anvende metoder for analyse og styring av risiko
 • kan utforme tiltak for å sikre effektiv intern kontroll
 • kan anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsførerskikk, herunder risikoregelverket og hvitvaskingsregelverket

Generell kompetanse

Studenten

 •  kjenner til generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll

Innhold

 • Bokføringsloven med forskrift og god bokføringsskikk
 • Formelle krav til regnskapsorganisering
 • Generelt om regnskapssystemer
 • Oppbygging av IT-baserte regnskapssystemer
 • Regnskapets kvalitetskrav
 • Regnskapsrutiner
 • Internkontroll
 • Risikovurderinger og kontrolltiltak
 • Bruk av ekstern regnskapsfører
 • Årsavslutninger
 • Regnskapsførerloven med forskrift og god regnskapsførerskikk
 • Økonomisk kriminalitet
 • God regnskapsførerskikk
 • Hvitvaskingsloven

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsninger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En skriftlig innleveringsoppgave, individuelt eller i gruppe på inntil tre personer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Norges lover og andre lovsamlinger.
 • Særtrykk av lover og forskrifter.
 • Revisors håndbok.
 • Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Handelshøgskolen i Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.