Language: NOR | ENG
2020/2021

3REG350 / SREG350 Praktisk regnskap, skatt og rådgivning

Læringsutbytte

Emnet skal være et faglig fordypende og praktisk arbeid der man anvender IT-baserte hjelpemidler som til daglig brukes i regnskapsarbeidet.
Emnet skal gi studenten ferdigheter i å benytte tilegnede teoretiske kunnskaper fra andre emner til å utarbeide og vurdere et årsregnskap (finansregnskap) gjennom praktiske case.
Emnet skal gi studenten ferdigheter i å formidle sine resultater og vurderinger gjennom et større selvstendig skriftlig arbeid og muntlig presentasjon som gjenspeiler faglig forståelse.

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om praktisk årsoppgjørsarbeid, herunder krav til årsregnskap for små foretak
 • har kunnskap om hvordan man finner fram til og anvender lover, forskrifter og standarder for å utarbeide årsregnskap og ligningspapirer for aksjeselskaper som er i samsvar med aktuelle krav, samt begrunner løsninger i denne forbindelse
 • har kunnskap om hvordan økonomifaglige systemer anvendes i regnskapsproduksjon og rapportering,
 • har kjennskap til ulike økonomifaglige systemer og deres anvendelses område
 • har kunnskap om hvordan regnskap kan analyseres
 • har kunnskap om hvordan regnskapsanalyse kan benyttes i skriftlig og muntlig formidling

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende dataverktøy
  • for å registrere regnskapsopplysninger og utarbeide regnskapsoppstillinger og spesifikasjoner
  • for å fullføre og levere et komplett årsoppgjør med ligningspapirer for et aksjeselskap
 • kan kvalitetssikre årsregnskap og ligningspapirer ved bruk av avstemminger og regnskapsanalyse
 • kan presentere regnskapsrapportering og analyseresultatet, skriftlig og muntlig overfor oppdragsgiver
 • kan benytte rapportene til å foreslå forbedringer i oppdragsgivers virksomhet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
 • kan formidle hvordan dataprogrammer anvendes i praktisk regnskapsarbeid
 • kan delta i diskusjoner om hvordan ulike tema innen fagområder som regnskap, skatt og merverdiavgift henger sammen i praksis
 • kan bidra og støtte oppunder nytenkning og i innovasjonsprosesser
 • kan formidle relevant fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet

Innhold

 • utarbeide en kortfattet beskrivelse av et selskap
 • etablere en inngående balanse
 • registrere bilag og produsere lister
 • ta saldobalansen over i et årsoppgjørsprogram
 • gjennomføre et sett årsavslutningsposteringer, inkl. skatteberegninger
 • produsere det offisielle regnskapet (dvs. resultatregnskap, balanse, noter og årsberetning)
 • produsere et "minimum" sett av de påkrevde ligningspapirene
 • foreta en regnskapsanalyse inklusive beregning av nøkkeltall samt kontantstrømoppstilling
 • foreta en risikovurdering med fokus på regnskapsmessige konsekvenser
 • utforme en presentasjon av innholdet i alle rapporter, skjemaer og analyser 

Arbeids- og undervisningsformer

Samlingsbasert undervisning med forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og veiledning.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Innlevering av fire individuelle mappearbeider. 
Obligatorisk frammøte på enkelte samlinger ihht undervisningsplan. 

Eksamen

 • Mappevurdering. Når de fire individuelle mappearbeidene er godkjent, leveres de som en samlet eksamensbesvarelse som teller 70%.
 • Individuell muntlig presentasjon basert på mappeinnlevering, som teller 30%. Mappa må være bestått for at man skal kunne gå opp til muntlig eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.