Language: NOR | ENG
2020/2021

3REG300 / SREG300 Skatterett III - merverdiavgiftsrett

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om merverdiavgiftsreglene knyttet til næringsvirksomhet med hovedvekt på MVA-loven med forskrift
 • har kjennskap til grunnleggende vilkår for avgiftsplikt, herunder registrering i merverdiavgiftsregisteret
 • har kjennskap til innholdet i begrepene avgiftssubjekt og avgiftsobjekt og til transaksjonskravet
 • har kjennskap til reglene om beregning av utgående merverdiavgift, herunder merverdiavgiftsgrunnlaget og merverdiavgiftssatsene
 • har kunnskap om unntaks- og fritaksreglene
 • har kjennskap til reglene om fradrag for inngående merverdiavgift
 • har kjennskap til merverdiavgiftsregler knyttet til fast eiendom, herunder frivillig registrering og justeringsreglene
 • har kjennskap til uttaksreglene
 • har kjennskap til reglene om skattemelding for merverdiavgift, avgiftsregnskap og periodisering
 • har kjennskap til merverdiavgiftsforvaltningen
 • har overordnet kjennskap til merverdiavgiftsplanlegging og etiske refleksjoner

Ferdigheter 

Studenten

 • kan vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold, herunder plikten til å beregne og betale utgående merverdiavgift og retten til fradrag for inngående merverdiavgift
 • kan merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner
 • kan fylle ut skattemelding for merverdiavgift

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende juridisk metode ved behandling av merverdiavgiftsmessige problemstillinger
 • kan oppdatere og tilegne seg ny kunnskap innen merverdiavgiftsrett med betydning for regnskapsarbeid
 • kan formidle fagstoff skriftlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

 • Grunnleggende vilkår for avgiftsplikt
 • Merverdiavgiftspliktens omfang
 • Avgiftssubjektene
 • Registrering i merverdiavgiftsregisteret og mulighet for frivillig registrering
 • Objektkravet til varer og tjenester
 • Transaksjonskravet
 • Unntak fra merverdiavgiftsloven
 • Uttak av varer og tjenester fra avgiftspliktig virksomhet
 • Fritak for merverdiavgift
 • Avgiftssatser og grunnlaget for beregning av merverdiavgift
 • Fradrag for inngående merverdiavgift, herunder forholdsmessig fradrag for fellesanskaffelser.
 • Særskilte begrensninger i fradragsretten for inngående merverdiavgift
 • Merverdiavgift ved innførsel fra og utførsel til utlandet
 • Merverdiavgiftsreglene for fast eiendom, herunder justeringsreglene
 • Avgiftsoppgjøret, herunder skattemelding for merverdiavgift
 • Avgiftsforvaltningen

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Det forutsettes at studentene danner grupper for faglig aktivitet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Muntlig presentasjon i gruppe, med gjensidig medstudent-respons
 • En skriftlig innlevering individuelt eller i gruppe på inntil tre personer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.  

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Norges lover, særtrykk av lover eller forskrifter uten kommentarer.
 • Skattelovsamling (J. Jarøy eller O. Gjems-Onstad).
 • Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Handelshøgskolen i Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.