Language: NOR | ENG
2020/2021

3REG250 / SREG250 Skatterett II - virksomhetsbeskatning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om skattereglene knyttet til næringsvirksomhet og selskaper
 • har kunnskap om sammenhengen mellom personbeskatning og virksomhetsbeskatning
 • har kjennskap til hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning
 • har kjennskap til skattemessige virkninger av opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap
 • har kjennskap til regler for beregning av arbeidsgiveravgift
 • har kjennskap til formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper
 • har kjennskap til hovedprinsipper for å fastsette skattemessig inngangsverdi for eiendeler mottatt som arv eller gave 
 • har overordnet kjennskap til skatteplanlegging og etiske refleksjoner

Ferdigheter 

Studenten

 • kan avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring (EPF, AS, ANS)
 • kan beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper
 • kan fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer (Aksjonærmodellen og Fritaksmodellen), deltakere i ansvarlige selskap (Deltakermodellen) og innehaver av enkeltpersonforetak (Foretaksmodellen)
 • kan fastsette samlet grunnlag for beskatning og samlet skatt for personlige skatteytere som også er deltakere/eiere i virksomhet
 • kan skattemessig behandle omdanning av enkeltpersonforetak (EPF) til aksjeselskap (AS)
 • kan vurdere skattemessige virkninger ved virksomhetsoverdragelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende juridisk metode ved behandling av skattemessige problemstillinger
 • kan oppdatere og tilegne seg ny kunnskap innen skatterett samt andre rettsområder som har betydning for regnskapsarbeid
 • kan formidle fagstoff skriftlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

 • Innføring i næringsbeskatning med særlig vekt på forskjeller fra og sammenhenger med personbeskatning
 • Skattepliktige inntekter og fradragsberettigede kostnader samt tidfesting  av disse, herunder forskjeller fra regnskapslovens regler, for beregning av alminnelig inntekt i næringsvirksomheter (EPF, ANS, AS)
 • Beregning av skattekostnad, betalbar og utsatt skatt i aksjeselskaper
 • Fastsetting av grunnlag for beskatning av aksjonær (aksjonærmodellen), deltakere i deltakerlignede selskap (deltakermodellen) og innehaver av enkeltpersonforetak (foretaksmodellen), herunder transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning
 • Beregning av formuesverdier på ikke børsnoterte aksjer og andeler i deltakerlignede selskaper
 • Beregning av samlet skattepliktig inntekt (alminnelig inntekst og personinntekt), formue og skatt for personlig skattytere som også er deltakere/eiere i virksomhet
 • Vurdering av skattemessig virkninger av virksomhetsoverdragelse
 • Omdanning av enkteltpersonforetak (EPF) til aksjeselskap (AS)
 • Sentrale regler for fastsetting av skattemessig inngangsverdi for mottakere av eiendeler som arv eller gave

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Det forutsettes at studentene danner grupper for faglig aktivitet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Muntlig presentasjon i gruppe på inntil tre personer, med gjensidig medstudent-respons
 • En skriftlig innlevering individuelt eller i gruppe på inntil tre personer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.  

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Norges lover, særtrykk av lover eller forskrifter uten kommentarer.
 • Skattelovsamling (J. Jarøy eller O. Gjems-Onstad).
 • Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Handelshøgskolen i Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.