Language: NOR | ENG
2020/2021

3REG200 / SREG200 Skatterett I - personbeskatning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap 
Studenten

 • har overordnet kjennskap til skattesystemet
 • har kunnskap om skattereglene for personbeskatning, både inntekts- og formuesskatt
 • har kunnskap om skatteplikten til Norge
 • har kunnskap om skattesubjekt og skattested
 • har overordnet kjennskap til skatteplanlegging og etiske refleksjoner
 • har kjennskap til reglene om fradrag i utlignet skatt
 • har kjennskap til grunnleggende ligningsforvaltningsrett og tilsidesettelse
 • har kjennskap til regler for skattebetaling og skatteinnkreving

Ferdigheter 
Studenten

 • kan fastsette grunnlaget for inntektsskatter for personlige skattytere, både alminnelig inntekt og personinntekt
 • kan fastsette grunnlaget for formuesskatt
 • kan foreta skatteberegning for inntekts- og formueskattene for personlige skattytere
 • kan foreta vurderinger av skatteplikt, riktig skattested og skattesubjekt
 • kan foreta vurderinger knyttet til skatteobjekter, både periodiseringer, avgrensninger mot ikke skattepliktige poster og måling/verdsetting
 • kan fylle ut og kontrollere personlige skattyteres selvangivelse

Generell kompetanse
Studenten

 • kan anvende juridisk metode ved behandling av skattemessige problemstillinger
 • kan oppdatere og tilegne seg ny kunnskap innen skatterett samt andre rettsområder som har betydning for regnskapsarbeid
 • kan formidle fagstoff skriftlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

 • Overordnet innføring i skattesystemet, dets formål og skatteetikk
 • Innføring i systemet for personbeskatning, inntekts- og formuesbeskatning
 • Skatteplikt     
 • Beregning av skatt og trygdeavgift samt fradrag i skatt og skattebegrensning
 • Skattested
 • Hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning av personer
 • Formuesskatt: beregningstidspunkt, bruttoformue og fradrag for gjeld
 • Brutto inntektsskatt: personinntekt for lønnstakere og pensjonister, trinnskatt og trygdeavgift
 • Netto inntektsskatt, alminnelig inntekt: skattepliktige inntekter og fradragsberettigede kostnader samt tidfesting av disse
 • Regler for fradrag i utlignet skatt
 • Skattesubjekt
 • Grunnleggende ligningsforvaltningsrett, skattebetaling og skatteinnkreving

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Det forutsettes at studentene danner grupper for faglig aktivitet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Muntlig presentasjon i gruppe på inntil tre personer, med gjensidig medstudent-respons
 • En skriftlig innleveringsoppgave individuelt eller i gruppe på inntil tre personer. 

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell eksamen.  

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Norges lover, særtrykk av lover eller forskrifter uten kommentarer.
 • Skattelovsamling (J. Jarøy eller O. Gjems-Onstad).
 • Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Handelshøgskolen i Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.