Language: NOR | ENG
2020/2021

3BED360 Virksomhetsstyring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive hovedtrekk ved resultatorientert, handlingsorientert og kulturorientert styring og kontroll i virksomheter
 • kan forklare under hvilke vilkår henholdsvis resultatorientert, handlingsorientert og kulturorientert styring og kontroll anses å være særlig godt egnet i styring og kontroll av virksomheter
 • kan gjøre rede for sentrale avveininger ved utforming av økonomiske resultatstyringsmekanismer som desentralisering av økonomisk ansvar, budsjetter, samt insentiver og prestasjonsmåling
 • kan vise hvordan trekk ved og endringer i en virksomhets omgivelser kan ha betydning for utforming av dens styrings- og kontrollsystemer

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte egenskaper ved virkemidler i styring og kontroll av virksomheter på en systematisk måte
 • kan eksemplifisere tilsiktete og utilsiktete virkninger av ulik utforming av virkemidler i styring og kontroll av en virksomhet
 • kan formulere forslag til utforming av styrings- og kontrollsystemer i virksomheter basert på enkle case-beskrivelser

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere styrings- og kontrollsystemer i virksomheter ut fra en tverrfaglig forståelse av samspillet mellom økonomiske og atferdsmessige faktorer
 • kan tolke egen rolle i en virksomhet i forhold til det handlingsrommet og de begrensningene som følger av virksomhetens styrings- og kontrollsystem

Innhold

 • Ulike mekanismer for styring og kontroll i virksomheter: Resultatstyring, handlingsstyring, styring av personell og kultur
 • Utforming av styrings- og kontrollsystemer: Stram eller løs styring, kontrollkostnader
 • Resultatstyring med vekt på økonomisk ansvar, formelle planleggingssystemer og motivasjonskontrakter
 • Prestasjonsmåling
 • Styrings- og kontrollsystemer som en «pakke» av virkemidler
 • Virksomhetsstyring, etikk og samfunnsansvar
 • Virksomhetsstyring, strategi og omgivelser

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

2-3 skriftlige innleveringsoppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.