Language: NOR | ENG
2020/2021

1HELSE/2 Helserett

Læringsutbytte

Tema 1: Forvaltning og metode

Studentene skal erverve kunnskap om den juridiske tilnærmingsmåten for løsning av konflikter.

Tema 2: Helsepersonellrett

Studentene skal erverve kunnskap om hvordan helsepersonelloven gjennom pliktbestemmelser ansvarliggjør helsepersonell, både i forhold til pasienter og offentlige myndigheter.

Tema 3: Pasienters rettsstilling

Studentene skal erverve kunnskap om betydningen og rekkevidden av pasienters rettigheter.

Innhold

Tema 1: Forvaltning og metode

Dette inneholder juridisk metode, rettskildespørsmål samt rettslige og organisatoriske rammer rundt helsetjenesten. Følgende blir tatt opp:

 • Rettslige og organisatoriske rammer rundt helsetjenesten.
 • Rettsstat og velferdsstat.
 • Rettsregler og rettssikkerhet i helsetjenesten.
 • Helsevesenets organisering og regulering.
 • Forvaltningsloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Profesjonenes plass i velferdsstaten.
 • Juridisk metode - rettskildespørsmål.
 • Rettsregler, rettigheter, og plikter.
 • Forholdet mellom profesjonsetikk og lov.

Tema 2: Helsepersonellrett

Dette inneholder de mest sentrale bestemmelsene i helsepersonelloven; forsvarlighetskravet, plikt til å yte øyeblikkelig hjelp, taushetsplikt og dokumentasjonslplikt, ansvar og sanksjoner. Følgende blir tatt opp:

 • Ansvarsbegrepet, herunder helsepersonells ansvar.
 • Virkninger av autorisasjon.
 • Forsvarlighetskravet.
 • Bruk av medhjelper.
 • Plikt til å yte øyeblikkelig hjelp.
 • Plikt til å involvere pasienter i behandlingen.
 • Pliktmessig avhold, utilbørlig påvirkning, undersøkelsesplikter, innrettelse av yrkesutøvelsen.
 • Taushetsplikt.
 • Opplysningsrett, opplysningsplikt og meldeplikt.
 • Dokumentasjon og journal.
 • Tilsyn og kontroll.
 • Sanksjoner og overprøving.
 • Reaksjoner fra tilsynsmyndigheten
 • Reaksjoner fra arbeidsgiver
 • Straffereaksjoner

Tema 3: Pasienters rettsstilling

Dette inneholder de mest sentrale bestemmelsene i pasientrettighetsloven, herunder rett til helsehjelp, rettigheter som pasient, menneskerettigheter, erstatnings-, klage- kontroll- og tilsynsordninger. Følgende blir tatt opp:

 • Rett til helsehjelp.
 • Menneskerettighetene
 • Informasjon og medvirkning.
 • Rett til journalinnsyn.
 • Frivillighet og samtykk.
 • Barns særlige rettigheter.
 • Graviditet, fødsel, prevensjon og abort.
 • Tvungen helsehjelp.
 • Psykisk helsevern.
 • Smittevern.
 • Psykisk utviklingshemmede.
 • Rett til erstatning.
 • Pasientombud.
 • Klage og domstolskontroll.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene blir en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, arbeidskrav, veiledning, etc.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det skal innleveres et arbeidskrav hvert av temaene. Arbeidskravene må være godkjente for å kunne ta eksamen.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen.