Language: NOR | ENG
2020/2021

BERKRIS1003S Krisehåndtering i komplekse organisasjoner

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kjennskap til aktuelle utfordringer knyttet til regional samhandling innen beredskap og krise, herunder bortfall av kritisk infrastruktur
 • har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet innen vannbransjen
 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av større øvelser, slik som spilløvelser, innen vannbransjen

 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan bidra til å styrke regional samhandling innen beredskap og krise, herunder bortfall av kritisk infrastruktur
 • kan utføre arbeid rettet mot helse, miljø og sikkerhet innen vannbransjen
 • kan bidra til planlegging, gjennomføring og evaluering av større øvelser, for eksempel spilløvelser, innen vannbransjen

Generell kompetanse: 

Studenten

 • kan reflektere over komplekse sammenhenger innen krisehåndtering

Innhold

 • Rolleforståelse knyttet til sentrale samvirkeaktører
 • Verktøy for samhandling, for eksempel CIM og nødnett
 • Helse, miljø og sikkerhet innen vannbransjen. Herunder blant annet industrivern, internkontroll, avvikshåndtering og sikkerhetskultur.
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av større øvelser, slik som spilløvelser, innen vannbransjen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert som samlinger. Samlingene gjennomføres med forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid. Case og øvelser vil bli brukt i undervisningen for å kople teori og praksis. Det vil bli brukt simuleringsverktøy i øvelsene. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Skriftlig innleveringsoppgave i gruppe på 2-4 personer.

Eksamen

48 timers individuell hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.