Language: NOR | ENG
2020/2021

BERKRIS1002S Krise- og beredskapsledelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen operativ psykologi og beredskapsledelse
 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen håndtering av, og sikring mot komplekse og ukjente trusler
 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen etikk og etiske dilemmaer av relevans for beredskap og kriseledelse i vannbransjen

 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger innen operativ psykologi og beredskapsledelse
 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger innen håndteringen av, og sikring mot komplekse og ukjente trusler
 • kan bidra til etisk refleksjon innen beredskap og krisehåndtering i vannbransjen
 • kan samhandle om beredskap og krisehåndtering i vannbransjen 

Generell kompetanse: 

Studenten

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med ulike aktører som er relevante for arbeidet med beredskap og kriseledelse i vannbransjen

Innhold

 • Teorier, begreper og modeller innen operativ psykologi, for eksempel individuelle forskjeller, grunnleggende psykologiske prosesser, mestring og beslutningstaking
 • Teorier, begreper og modeller innen beredskapsledelse, for eksempel transformasjonsledelse og teamledelse
 • Teorier, begreper og modeller innen håndteringen av, og sikring mot komplekse og ukjente trusler, herunder cybersikkerhet og digitalt forsvar og hybrid krigføring
 • Teorier, begreper og modeller innen etikk og etiske dilemmaer av relevans for beredskap og kriseledelse i vannbransjen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert som samlinger. På samlingene gjennomføres det forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid. Case og øvelser vil bli brukt i undervisningen for å kople teori og praksis. Det vil bli brukt simuleringsverktøy i øvelsene. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Én skriftlig individuell oppgave.  

Eksamen

7 dagers hjemmeeksamen i grupper på 2-4 studenter. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Alle kandidatene i gruppa står ansvarlig for besvarelsen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.