Language: NOR | ENG
2020/2021

LEMP2001/1 Myndiggjørende ledelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne forventes at studenten har utviklet følgende kompetanser:

Kunnskaper:

 • Har inngående kunnskap om sentrale sider ved myndiggjøring (empowerment) i arbeidslivet og hvordan prosesser og praksiser ved myndiggjørende ledelse kan anvendes
 • Kan identifisere og gjøre rede for hva et aktivt medarbeiderskap innebærer og hvordan ledere kan bidra i utviklingen av dette
 • Har inngående kunnskap om sentrale sider ved selvledelse i arbeidslivet og hvordan strategier og metoder i selvledelse kan anvendes til å fremme motivasjon og mestring
 • Kan identifisere og analysere sammenhenger mellom selvoppfatning, motivasjon og mestring samt hvordan identitet skapes i en arbeidslivskontekst

Ferdigheter:

 • Kan praktisere myndiggjørende ledelse i sitt daglige arbeid
 • Kan stimulere til et aktivt og ansvarlig medarbeiderskap
 • Kan anvende strategier og metoder i selvledelse i sitt daglige arbeid og til utvikling av egne ressurser
 • Kan anvende egne erfaringer som grunnlag for refleksjon og læring i arbeidsrollen

 

Generell kompetanse:

 • Kan analysere egne styrker og utviklingsområder i arbeidsrollen
 • Kan anvende et ressursperspektiv i forhold til medarbeidere
 • Kan vurdere og analysere eget grunnlag for autoritet i lederrollen

Innhold

Emnet har to fokusområder; myndiggjørende ledelse og selvledelse.

Myndiggjørende ledelse:
Myndiggjøring (empowerment) som konsept og praksis er fundamentert i demokratiske verdier, hvor involvering, maktdeling og verdsetting av den enkeltes autonomi og selvbestemmelse står sentralt. Med basis i disse verdiene har myndiggjørende ledelse (empowerment ledelse) vokst fram som en av de nyeste teoriene innen relasjonelt og demokratisk lederskap, og er i vesentlig grad tilpasset de muligheter og utfordringer som eksisterer i dagens moderne arbeidsliv.

Ledelsesformen innebærer en særskilt oppmerksomhet på å støtte og utvikle medarbeideres utøvelse av selvledelse – for at de derigjennom skal styrke sin kapasitet til å jobbe autonomt og ansvarlig innenfor organisatoriske rammer og målsettinger. Dette er i tråd med de prinsipper som ligger til grunn for medarbeiderskap.

Emnet vil gi studentene innføring og praktisk trening i prosesser og praksiser som er knyttet til myndiggjørende ledelse. I dette ligger en styrking av studentenes relasjonelle og kommunikative kompetanse, som er helt avgjørende for å kunne praktisere myndiggjørende ledelse på en konstruktiv måte. Imidlertid eksisterer mekanismer i arbeidslivet som begrenser autonomi og handlefrihet, noe som også vil bli belyst i emnet. Dette vil bli sett i sammenheng med hvilke muligheter og begrensninger som ligger i myndiggjørende ledelse som ledelsesform.

Selvledelse:
Selvledelse kan beskrives som den bevisste innflytelse og påvirkning individet øver på seg selv for å fremme egen motivasjon, mestring, prestasjon og samhandling med andre. Å beherske selvledelse har blitt en sentral kompetanse i dagens kunnskapsbaserte og dynamiske arbeidsliv, så vel for ledere som for medarbeidere.

For ledere vil konstruktiv selvledelse danne et viktig fundament for mestring av egen lederrolle og for å lede andre på en god måte. For medarbeidere vil konstruktiv selvledelse være viktig for å kunne håndtere økt autonomi i arbeidsrollen som følge av delegert ansvar og myndighet.

Emnet gir studentene innføring og praktisk trening i ulike strategier og metoder for å styrke deres evne til å lede seg selv i arbeidsrollen (lederrollen, medarbeiderrollen). Det blir også innføring i grunnleggende psykologisk teori og nøkkelbegreper knyttet til selvledelse.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er samlingsbasert (en startsamling og en avslutningssamling) kombinert med praktisk trening og utstrakt bruk av digitale læringsressurser mellom samlingene. De digitale læringsressursene skal bidra til å aktivisere studentene gjennom hele læringsløpet, og vil bestå av videoer, diskusjonsforum, refleksjonsoppgaver etc. Videre vil prinsipper fra Flipped Classroom (omvendt undervisnings-metodikk) bli benyttet som pedagogisk virkemiddel i emnet. Metodikken medfører mindre behov for tradisjonelle forelesninger på samling, og at tiden i større grad kan benyttes til praktiske øvelser, gruppearbeid, plenumsdrøftinger og samhandling mellom studentene.

Mellom samlingene arbeider studentene med praktiske oppgaver som blir gjenstand for videre bearbeiding, refleksjon og læring på samlingene. Kombinasjonen av arbeidsformene skal ivareta behovet for teoretisk innføring i studiets fagområder og tilknytningen av fagstoffet til studentenes rolle, funksjon og arbeidsoppgaver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Mellom samlingene gjennomfører studentene konkrete trenings/arbeidsoppgaver knyttet til emnets fagtemaer. Det er krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en individuell skriftlig hjemmeeksamen med omfang på ca. 3500 ord.