Language: NOR | ENG
2020/2021

8ØIN115 Grunnleggende om innovasjon i offentlig sektor

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet: 

Kunnskap

Etter endt studium har kandidaten:

 • Kunnskap om innovasjon; definisjon, utvikling i ulike retninger og dets plass i offentlig sektor
 • Forståelse for hvorfor innovasjon og nytenkning er sentral kompetanse for framtiden
 • Innsikt i hvordan offentlig sektor kan utvikle innovativ kultur og miljøer
 • Kunnskap om innovasjonsprosessen og forutsetninger for å lede slike prosesser 

Ferdigheter

Etter endt studium kan kandidaten:

 • Anvende et bredt repertoar av innovative strategier
 • Utvikle egne arbeidsformer som stimulerer til nytenkning og innovasjon
 • Anvende aktuelle metoder og teknikker for medarbeiderdrevet innovasjon
 • Mestre de ulike trinnene i en innovasjonsprosess

Generell kompetanse

Etter endt studium har kandidaten:

 • Evne til å se utviklingsoppdrageti offentlig sektor i en større sammenheng
 • Økt kapasitet til å være resultatorientert og selvstendig

Innhold

Innhold

 • Å bygge team og nettverk
 • Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap
 • Etikk
 • Akademisk skriving; form, substans og kvalitet
 • Behovet for innovasjon i offentlig sektor i forhold til samfunnsutfordringer og kunnskapsbehov.
 • Konseptuell endring – hva er offentlig sektors roller?
 • Organisatorisk innovasjon/prosessinnovasjon,reformer og reorganisering
 • Samfunnets rammebetingelser – innovasjonspolitikk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen kombinerer teori- og litteraturstudier, casestudier og eksperimentelle læringsformer. Eksempler og case tilpasses det som er relevant for den enkelte studentgruppen. En rekke sektorer vil bli gjennomgått, med eksempler på nytenknings- og nyskapingsprosjekter. Fokus vil være på de nye og innovative løsningene som vil ligge i grenseområdene faglig, tematisk, sektorielt og administrativt.

Emnet er samlingsbasert og tilbys på deltid. Modulen har 3 samlinger à 2 dagers varighet.I gjennomføringen legges det opp til både egenstudier mellom samlingene og arbeid i kollokviegrupper som en del av læringsprosessen.

Studentene oppfordres til å danne grupper hvor studentene skal arbeide med gitte arbeidsoppgaver og pensum i mellom samlingene. Oppgavene vil være knyttet til problemstillinger som studentene møter i sitt arbeid offentlig sektor, og vil ta utgangspunkt i teorien som presenteres på samlingene. Et sentral side ved utdanningen er deltakernes egne problemstillinger og case.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Studenten skal ha deltatt på minimum 80% av samlingene.

Eksamen

Mappevurdering som består av to innleveringer som kan gjøres av gruppe inntil 3 deltakere eller individuelt. Mappen blir vurdert til godkjent/ikke godkjent.