Language: NOR | ENG
2020/2021

8ØIN215 Innovasjon i fagområder

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet: 

Kunnskaper

Etter endt studium har kandidaten:

 • kunnskap om sektorielle forskjeller, nasjonale forskjeller; kommune-, fylkes/regionalt-, nasjonalt nivå
 • kunnskap om innovasjon som produkt og tjeneste, prosess og potensiale.
 • kunnskap om brukermedvirkning på individ- og tjenestenivå
 • kunnskap om bruk av informasjonskilder og referanseteknikk og akademisk skriving

Ferdigheter
Etter endt studium kan kandidaten:

 • arbeide målrettet og selvstendig å kunne tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter - både gjennom tverrfaglig samarbeid og ved hjelp av søk etter faglig relevant og kvalitetssikret informasjon
 • mestre effektive samhandlingsformer og utvikling av velferdsteknologi og universelle løsninger
 • planlegge, gjennomføre og lede et innovasjonsprosjekt

Generell kompetanse
Etter endt studium har kandidaten:

 • behersker akademisk skriving; form, substans og kvalitet
 • innsikt i relevante etiske krav knyttet til innovasjon og prosjektledelse
 • forståelse for teorier, ideologier, metoder og verktøy som er relevante i forbindelse med innovasjonsarbeid i det kommunale miljøet

Innhold

Innhold

 • Innovasjonsarbeid i ulike sektorer
 • Offentlig virksomhetens særtrekk med vekt på ledelse, kultur og nye organisasjonsformer
 • Den kommunale utviklingsplanens, -analysens og praksisens muligheter og begrensinger
 • Nye offentlige markeder relatert til ny teknologi
 • Etikk

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet kombinerer teori- og litteraturstudier, casestudier og eksperimentelle læringsformer. Eksempler og case tilpasses det som er relevant for den enkelte studentgruppen. 

Deltakerne arbeider med eget case gjennom studiet, og den samlede rapporten for denne casen utgjør eksamensdokumentet. Utviklingsprosjektet kan utføres individuelt eller i gruppe (fortrinnsvis) med inntil tre personer. Prosjektet innebærer å planlegge, gjennomføre og evaluere et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. På den måten blir eksamen et utviklings- og prosessarbeid som deltakeren arbeider med gjennom studieperioden og man får en mer spredt arbeidsbelastning.  Det arrangeres muntlig eksamen som består av presentasjon av egne case for hele deltakergruppa. Slik blir også muntlig eksamen en god erfaringsdeling og læring.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Studenten skal ha deltatt på minimum 80% av samlingene.

Eksamen

Deltakerne arbeider med en case gjennom studiet. Caset innebærer å planlegge, gjennomføre og evaluere nye (for studenten) innovative tjenester, produkter og arbeidsformer på egen arbeidsplass. Arbeidet kan utføres individuelt eller i gruppe (fortrinnsvis) med inntil tre personer, og det leveres en skriftlig rapport etter endt studium. Det arrangeres muntlig eksamen som består av presentasjon av egne case for hele deltakergruppa.  Prosjektrapporten vurderes etter bokstavkarakter A-F, der E er laveste karakter for bestått. Prosjektrapporten må være godkjent før den muntlige eksamen. Den muntlige eksamen kan bidra til å justere endelig karakter med en karakter opp eller ned.