Language: NOR | ENG
2020/2021

PRAKSIS Studentveiledning i praksis

Læringsutbytte

Faglig innhold og læringsutbytte

Temaer i studiet:

  • Praksis som læringsarena og læringsform
  • Veiledning – i teori og praksis
  • Studentveiledning - kompetanse og kvalitet

 

Etter gjennomført studie skal studentene:

  • Ha kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver, tilnærminger og metoder relatert til praksisveiledning av studenter
  • Kunne omsette og anvende kunnskap om veiledning av studenter for å fremme kvalitet og relevans i praksisstudiene
  • Kunne identifisere og reflektere over faglige utfordringer knyttet til kvalifisering av studenter til framtidig profesjonsutøving

Innhold

Institutt for sosialfag og veiledning ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer inviterer praksisveiledere som tar imot våre studenter fra BSV-utdanningene (Bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie) til praksisveilederstudiet.

Studiet er en sentral møteplass mellom høgskole og praksisfelt, og har som målsetting å utvikle og sikre kvaliteten i praksisstudiene.  

Studiet går over ca. 6 måneder. Det er 3 obligatoriske samlinger, hver over to dager. Undervisningsformen på samlingene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og veiledning. Det etableres også veiledningsgrupper som møtes en gang mellom første og andre samling, og to ganger mellom andre og tredje samling. Det legges opp til at deltakerne bidrar med erfaringer fra egen veiledning, både på samlinger og i veiledningsgruppene.

Arbeids- og undervisningsformer

.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 

•        Loggskriving fra egen veiledningspraksis

•        Deltakelse på samlinger og i veiledningsgrupper

•        Faglig gruppepresentasjon på samling 3

•        Individuelt refleksjonsnotat over egen praksisveiledning

Eksamen

Studiet har mappeeksamen som vurderingsform.

Samlet mappe vurderes til bestått/ikke bestått.