Language: NOR | ENG
2020/2021

1BACF11 Bacheloroppgave

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

  • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen folkehelsearbeid

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til folkehelsearbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan med utgangspunkt i en faglig problemstilling gjennomføre analyser av relevant forsknings- og utviklingsarbeid som skal presenteres i en skriftlig oppgave

Innhold

  • Litteraturstudium

Rammer for arbeidet og prosessen er beskrevet i "Retningslinjer for studentoppgaver" som er gitt av Høgskolen i Innlandet og utdypet av Institutt for tannpleie og folkehelse.

Arbeids- og undervisningsformer

  • Veiledning (5 timer hvorav 4 individuelle og 1 i gruppe)
  • Seminarer
  • Gruppearbeid
  • Bruk av læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • Prosjektbeskrivelse
  • 1 veiledning med tildelt veileder

Eksamen

Bacheloroppgaven utarbeides individuelt.

Oppgaven vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?