Language: NOR | ENG
2020/2021

1FA11-1 Helsefremmende fysisk aktivitet 1

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • Kjenner til ulike miljø hvor fysisk aktivitet kan brukes som virkemiddel innen helsefremmende folkehelsearbeid
 • Har grunnleggende kunnskap om betydningen av veiledning og kommunikasjon ved formidling av aktivitetene
 • Har kunnskap om hvilke helsefremmende kvaliteter de utvalgte fysiske aktivitetskategoriene kan gi
 • Har grunnleggende kunnskap om sentrale treningsprinsipper, progresjon og differensiering i de utvalgte helsefremmende fysiske aktivitetene
 • Har kunnskap om sikkerhetsvurdering og hvordan sikkerhetsrutiner ivaretas innen aktivitetene

Ferdigheter

Kandidaten

 • Har grunnleggende ferdigheter innen de utvalgte aktivitetene og kan planlegge, tilrettelegge og evaluere aktivitetsopplegg med fokus på mestring og gode opplevelser i ulike helsefremmende læringsmiljø for målgrupper med forskjellig funksjonsnivå og ulike forutsetninger
 • Kan redegjøre for relevant teoretisk kunnskap fra semesterets teoretiske emner, og integrere kunnskapen i de utvalgte helsefremmende fysiske aktivitetene

Innhold

 1. Fysisk aktivitet og lek (lek i inne- og utemiljø og ballsidighet)
 2. Gruppetrening til musikk med fokus på lavterskel
 3. Funksjonell lavterskeltrening i nærmiljøet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Studieturer/ekskursjoner
 • Praktisk arbeid
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Felles for de tre helsefremmende aktivitetskategoriene

 1. Minimum 80 % aktiv deltagelse i hver av de tre helsefremmende fysiske aktivitetene
 2. Godkjent planlegging og gjennomføring oppvarming i hver av de utvalgte aktivitetskategoriene. Det skal i forkant av gjennomføringen utarbeides en skriftlig øktplan som leveres i læringsplattform.
 3. Godkjent observasjon av valgfri fysisk aktivitet i en av de utvalgte aktivitetskategoriene (eget observasjonsskjema vil bli lagt ut i læringsplattform). Observasjonsskjemaet leveres til godkjenning på læringsplattformen.
 4. Godkjent tilrettelegging og veiledning i den valgte aktivitetskategorien (jf. pkt. 3) for aktuell målgruppe. Det skal i etterkant av gjennomføringen utarbeides et skriftlig didaktisk refleksjonsnotat som leveres i læringsplattform.
 5. Planlegge og begrunne en undervisningsøkt i fysisk aktivitet og lek i grupper på inntil 3 studenter

Eksamen

Individuell skriftlig arbeid over to (2) dager der kandidaten skal planlegge og begrunne en undervisningsøkt i en av de tre aktivitetskategoriene (fysisk aktivitet og lek, gruppetrening til musikk med fokus på lavterskel eller funksjonell lavterskeltrening i nærmiljøet) der progresjon er sentralt. Fordeling av kandidater på de forskjellige aktivitetene skjer ved trekking.

Prøven vurderes til bestått/ikke bestått.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?