Language: NOR | ENG
2020/2021

1FA11-2 Helsefremmende fysisk aktivitet 2

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten 

 • Kjenner til ulike miljø hvor fysisk aktivitet brukes som virkemiddel i helsefremmende-/forebyggende og rehabiliterende arbeid for ulike målgrupper
 • Har kunnskap om hvordan sammenhengen mellom individ, oppgave og miljø gir grunnlag for å legge til rette for tilpasset fysisk aktivitet
 • Har kunnskap om sikkerhetsvurdering og hvordan sikkerhetsrutiner ivaretas innen aktivitetene
 • Har kunnskap om livberging/hjerte-og lungeredning i henhold til kravene som stilles for å drive fysisk aktivitet i vann

Ferdigheter

Kandidaten

 • Har grunnleggende ferdigheter innen aktivitetene og kan anvende kunnskap om progresjon i planlegging, gjennomføring og evaluering av aktivitetsopplegg
 • Kan legge til rette for gode opplevelser i ulike læringsmiljø
 • Kan praktisere livberging/hjerte- og lungeredning i henhold til gjeldende retningslinjer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre og gjennom dette bidra til god praksis innen aktivitetene

Innhold

 • Fysisk aktivitet i vann
 • Nærfriluftslivsaktiviteter

Arbeids- og undervisningsformer

 • Studieturer/ekskursjoner
 • Praktisk arbeid
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Fysisk aktivitet i vann

 • 90% rett på elektronisk prøve innen temaet HLR/førstehjelp. Prøven må være godkjent før praktisk livbergingsprøve gjennomføres.
 • Hoppe/stupe fra kant, svømme 25 meter, dykke og hente opp en dukke fra 4 meters dyp og direkte ilandføre dukke (eller medstudent) minst 20 meter, og direkte gjennomføre hjerte- og lungeredning (HLR) på øvelsesdukke (svømmebriller/neseklype kan ikke brukes under prøven).
 • Gjenvinne kontroll ved fall i kaldt vann (lavere enn 20 grader)

Samtlige punkter ovenfor godkjennes hver for seg.

 

Nærfriluftslivsaktiviteter

 • Minimum 80% aktiv deltagelse
 • Planlegge og gjennomføre vinteraktiviteter tilpasset ulike målgrupper
 • Individuell prøving av studentens kunnskaper og ferdigheter innen kartlesing og kompassbruk

Eksamen

Individuell digital hjemmeeksamen på 1 time.

Eksamen vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?