Language: NOR | ENG
2020/2021

1FHS11 Folkehelse i et samfunnsperspektiv

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har kunnskap om historiske og filosofiske tradisjoner i folkehelsearbeid
 • Har kunnskap om folkehelsearbeid i et globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv
 • Har kjennskap til ulike arenaer for folkehelsearbeid
 • Har en helhetlig helseforståelse og kunnskap om hvilke faktorer som påvirker den
 • Har kunnskap om sosial ulikhet og hvordan dette påvirker helsevariabler

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan identifisere aktuelle arenaer for tverrfaglig samarbeid i det helsefremmende arbeidet
 • Kan anvende strategier og modeller innen folkehelsearbeid med målsetning om å løse aktuelle folkehelseutfordringer
 • Har kjennskap til hvordan man søker opp, vurderer og henviser til informasjon og fagstoff

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan tilegne seg og anvende sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og kunne anvende disse
 • Kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til folkehelse
 • Kan reflektere rundt den enkeltes rett til å velge helseatferd

Innhold

 • Grunnleggende begreper og historie i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Folkehelsearbeid i et globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv
 • Helhetlig helseperspektiv
 • Menneskesyn, verdigrunnlag og etikk i folkehelsearbeid
 • Strategier og modeller i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Sosiale ulikheter i helse
 • Kjønnsforskjeller i helse

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Seminar
 • Bruk av læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

2 gruppevise presentasjoner av tema muntlig.

2 gruppevise vurderinger av andre grupper sine presentasjoner.

80% oppmøte på seminar.

Innlevering av skriftlig oppgave i gruppe på 3-4 studenter basert på kritisk vurdering av pensumlitteratur.

Eksamen

Hjemmeeksamen i gruppe (2-3 personer) over 5 dager.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.