Language: NOR | ENG
2020/2021

1FHS11 Folkehelse i et samfunnsperspektiv

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har kunnskap om historiske og filosofiske tradisjoner i folkehelsearbeid
 • Har kunnskap om folkehelsearbeid i et globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv
 • Har kjennskap til ulike arenaer for folkehelsearbeid
 • Har en helhetlig helseforståelse og kunnskap om hvilke faktorer som påvirker den
 • Har kunnskap om sosial ulikhet og hvordan dette påvirker helsevariabler

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan identifisere aktuelle arenaer for tverrfaglig samarbeid i det helsefremmende arbeidet
 • Kan anvende strategier og modeller innen folkehelsearbeid med målsetning om å løse aktuelle folkehelseutfordringer
 • Har kjennskap til hvordan man søker opp, vurderer og henviser til informasjon og fagstoff

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan tilegne seg og anvende sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og kunne anvende disse
 • Kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til folkehelse
 • Kan reflektere rundt den enkeltes rett til å velge helseatferd

Innhold

 • Grunnleggende begreper og historie i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Folkehelsearbeid i et globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv
 • Helhetlig helseperspektiv
 • Menneskesyn, verdigrunnlag og etikk i folkehelsearbeid
 • Strategier og modeller i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Sosiale ulikheter i helse
 • Kjønnsforskjeller i helse

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Seminar
 • Bruk av læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 3 seminarer hvorav:
  2 gruppevise presentasjoner av seminarbøker fra pensum
  1 gruppevis presentasjon av utkast av eksamensessay
 • 1 gruppevis vurdering av andre grupper sin presentasjon av seminarbok
 • 80% oppmøte på seminar
 • Indiviuell innlevering hvorav:
  3 resymeer av 3 seminarer
  2 resymeer av 2 vitenskapelige artikler

 

Eksamen

Individuell multiple choice som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Teller 50 % av sluttkarakter.

Skriftlig essay i gruppe (3-4 personer) som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Teller 50 % av sluttkarakter.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?