Language: NOR | ENG
2020/2021

1HEP01 Helseutfordringer og epidemiologi

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Kandidaten

 • Har kunnskap om hvordan kroniske sykdommer og utvalgte helseplager oppstår og utvikler seg
 • Har kunnskap om risikofaktorer, utbredelse og konsekvens av uhelse i et samfunnsperspektiv, samt assosiasjoner og årsaksforhold
 • Har kunnskap om hvordan uhelse kan forebygges i en populasjon
 • Har kunnskap om hvordan man kartlegger og måler helse i en populasjon
 • Har kunnskap om sentrale helseregistre i Norge

Ferdigheter

Kandidaten

 • Forstår de mest anvendte helseindikatorene
 • Kan beskrive helsen i en populasjon basert på tilgjengelig tallmateriale, herunder beskrivende epidemiologiske studier
 • Kan kritisk vurdere ulike kilder til helseinformasjon
 • Kan foreslå relevante helsefremmende/-forebyggende tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har evne til kritisk vurdering av helsesituasjonen i Norge og kan gi en beskrivelse av denne

Innhold

 • Kroniske lidelser og deres utbredelse i Norge
 • Psykiske lidelser og deres utbredelse i Norge
 • Demografiske og epidemiologiske overganger
 • Forskjellige risikofaktorer i et folkehelseperspektiv
 • Relativ- og absolutt risiko
 • Utvalg og populasjon
 • Måle helsa i en populasjon
 • Utforming av helseundersøkelser
 • Gyldighet og repeterbarhet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Seminar
 • Individuelle oppgaver
 • Bruk av læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gruppeoppgave med presentasjon i seminar hvor gruppene skal anvende tilgjengelig helseinformasjon til å beskrive helsetilstand (insidens/prevalens), samt vurdere risiko og utvikling av sykdommen.

Innlevering av to individuelle oppgaver.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer som vurderes med graderte karakterer fra A-F hvor E er laveste ståkarakter

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?