Language: NOR | ENG
2020/2021

1PFP01 Helsepedagogikk og folkehelsepraksis

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten 

 • Har grunnleggende kunnskap om helsefremmende- og forebyggende arbeid der målet er å styrke barn og unges muligheter til å ivareta egen helse
 • Har kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for læring
 • Har kunnskap om grunnleggende begreper knyttet til motivasjon og mestringsklima
 • Har kunnskap om ulike lederstiler og hvilken betydning de har for kommunikasjon, motivasjon, læring og utvikling
 • Har kjennskap til hvilke utfordringer man kan møte i læringsarbeidet med ulike målgrupper
 • Har kunnskaper om lek som fenomen og lekens plass i bevegelseskulturen
 • Har kjennskap til helsefremmende strategier for økt fysisk aktivitet blant barn og unge

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende helsepedagogiske prinsipper og didaktiske verktøy for helsefremmende læringsaktiviteter og mestring
 • Kan reflektere over helsepedagogiske tilnærminger og strategier i statlige helsefremmende tiltak
 • Kan observere, planlegge, tilrettelegge og evaluere helsefremmende aktivitetsopplegg for barn og unge
 • Kan reflektere over egen og andres folkehelsepraksis

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har et bevisst forhold til sin egen rolle og funksjon i ulike helsefremmende- og forebyggende aktivitetsopplegg

Innhold

 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av tilrettelagt læring
 • Læringsteorier
 • Grunnleggende motivasjons- og mestringsteorier og anvendelse av disse
 • Ulike lederstiller og deres betydning for kommunikasjon, motivasjon, læring og utvikling
 • Sentrale didaktiske begreper med utgangspunkt i didaktisk relasjonstenkning
 • Statlige helsefremmende- og forebyggende strategier og tiltak
 • Bevissthet om egen rolle som leder for aktuelle målgrupper i folkehelsearbeid
 • Grunnleggende teorier om lek og dens betydning for barn- og unges utvikling

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Individuelt arbeid
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Veiledning
 • Muntlige og skriftlige presentasjoner
 • Praksis

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 1. Minimum 80% aktiv deltagelse i studiespesifikke seminar (høstsemestret) og praktiske, pedagogiske seminarer (vårsemesteret)
 2. Ett muntlig fremlegg i gruppe som omhandler temaene læring, ledelse, kommunikasjon, motivasjon og lek (høstsemesteret)
 3. Gjennomføre autorisasjonssamtale der studenten gjør rede for sine verdier, holdninger og personlige egenskaper som ligger til grunn for utøvelse av instruktør-/veilederrollen.
 4. Aktiv deltagelse i praksis over 3 uker i Skolefritidsordningen (SFO) med fokus på helsefremmende aktivitetsopplegg som innbefatter at studenten stiller forberedt, deltar på praksismøter, viser punktlighet, ryddighet, profesjonalitet som er i henhold til helsefaglige styringsdokumenter

Eksamen

Individuell praksisrapport med graderte karakterer fra A- F, der E er laveste ståkarakter.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?