Language: NOR | ENG
2020/2021

1PSYK01 Psykologi og kommunikasjon i folkehelsearbeid

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har kunnskap om etablering og endring av livsstilsvaner
 • Har kunnskap om sentrale teorier om motivasjon og atferdsendring
 • Har kunnskap om ulike kommunikasjonsprosesser

Ferdigheter

Kandidaten 

 • Kan formidle helseinformasjon
 • Kan anvende relevante kommunikasjonsformer for atferdsendring tilpasset ulike individ/grupper
 • Kan anvende sentrale teorier om motivasjon i forbindelse med atferdsendring tilpasset ulike individ/grupper

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Utviser profesjonell holdning og er bevisst på yrkesetiske krav som stilles i møte med mennesker

Innhold

 • Livsstilsvaner – etablering og endring
 • Motivasjonsteorier
 • Kommunikasjon - prosess og ferdigheter
 • Verktøy og strategier for atferdsendring
 • Motiverende intervju (MI) - 20 timer
 • Endringskompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Praksis (1 uke)
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Praksis:
  • Observasjon og aktiv deltakelse som deltaker på frisklivssentral eller lignende
  • Innlevering av refleksjonsrapport
  • Presentasjon av refleksjoner i seminar
 • MI-kurs:
  • Aktiv deltakelse på minimum 80% av kursets 20 timer
  • Gjennomføring av et motiverende intervju
  • Innlevering av transkribert intervju og refleksjoner rundt intervjugjennomføringen
 • Innlevering av skriftlig teoretisk oppgave

Eksamen

Individuell muntlig eksamen som vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F hvor E er laveste ståkarakter.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?