Language: NOR | ENG
2020/2021

KI3102 Kroppsøving og idrett i dagens samfunn

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hva kroppsøving er og skal være i dagens flerkulturelle skole nasjonalt og internasjonalt (k1)
 • har kunnskap om hva idrett er og skal være i dagens flerkulturelle Norge og flerkulturelle verden (k2)
 • har kunnskap om kroppsøvingslærerens- og trenerens rolle, funksjon og utfordringer i dagens samfunn (k3)
 • har inngående kunnskap om kropp og helse i kroppsøving og idrett (k4)
 • har inngående kunnskap om kjønn, sosial klasse, ungdomskultur og etnisitet i kroppsøving og idrett (k5)
 • har kunnskaper om  relevante sosiologiske teorier for å forstå kroppsøving og idrett på individ, gruppe,  organisasjons og samfunnsnivå (k6)
 • har kunnskap om og forståelse for aktuelle utfordringer i idrett og kroppsøving i et sosiologisk perspektiv (k7)

Ferdighet

Studenten

 • kan, med utgangspunkt i styringsdokumenter, og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, kritisk analysere, reflektere og drøfte relevante problemstillinger om kroppsøving og idrett i dagens samfunn, skriftlig og muntlig (f1)
 • kan gjennom intervju- og/eller observasjonsarbeid i skolen og idretten identifisere relevante problemstillinger knyttet til tematikk om kroppsøving og idrett i dagens samfunn, og kritisk analysere, reflektere og drøfte disse skriftlig og muntlig (f2)
 • kan anvende relevante sosiologiske teorier til å reflektere og drøfte, muntlig og skriftlig, problemstillinger innenfor idrett og kroppsøving i dagens samfunn(f3)
 • kan anvende relevante sosiologiske teorier til å analysere det som foregår innen kroppsøving og idrett på individ-, gruppe- og samfunnsnivå på en vitenskapelig hensiktsmessig måte (f4)

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for hvordan man gjennom å integrere teoretisk og praktisk kunnskap best kan påvirke elevens og utøverens læring og utvikling i kroppsøving og idrett (g1)
 • kan diskutere relevante problemstillinger knyttet til kroppsøving og idrett i samfunnet, både muntlig og skriftlig (g2)
 • kan diskutere Den norske idrettsmodellen (g3)

Innhold

 • Relevante nasjonale og internasjonale styringsdokumenter i kroppsøving
 • Relevante nasjonale og internasjonale idrettspolitiske dokumenter
 • Helseperspektiver i kroppsøving og idrett
 • Sosial ulikhet og inkludering i kroppsøving og idrett
 • Den observerende og reflekterende kroppsøvingslærer og trener
 • Relevante sosiologiske teorier i kroppsøving og idrett

Arbeids- og undervisningsformer

Studiets arbeids- og undervisningsformer vil i hovedsak bygge på studentaktive arbeidsformer, og er en kombinasjon av:

 • veiledning
 • gruppearbeid og debatt
 • oppgaveskriving
 • forelesninger
 • selvstudium

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

1. Skriftlig individuell observasjonsrapport basert på en observasjon i skole eller idrett. Observasjonen gjennomføres enten i emnet [emnekode] Vitenskapsteori og forskningsmetode eller i [emnekode] Kroppsøving og idrett i dagen samfunn.

Rapporten skal leveres parallelt i emnene [emnekode] Kroppsøving og idrett i dagens samfunn og [emnekode] Vitenskapsteori og forskningsmetode.

Observasjonsrapporten består totalt av fem deler; a) Gjennomføre systematisk litteratursøk, b) Metode planlegging, c) Tematisk planlegging, d) Beskrivelse av observasjon, e) Diskusjon

Samlet omfang for hele observasjonsrapporten: 3000 ord

Følgende to deler av observasjonsrapporten er obligatoriske krav i emnet Kroppsøving og idrett i dagens samfunn:

c) Tematisk planlegging

e) Diskusjon

 

2. Delta på forarbeid til og gjennomføring av plenumsdebatt om helse og kropp i kroppsøving og idrett (gruppeoppgave).

 

3. Ett individuelt essay som skal inneholde tre deler;

a) introduksjon

b) sosiologisk teori

c) diskusjon

Omfang: 3000 ord.

 

4.   Skrive kronikk innen tematikk om kroppsøving eller idrett i dagens samfunn (individuelt eller i gruppe på 2-3 studenter). Omfang: 700 ord.

Eksamen

 • 3-dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen
 • Muntlig eksamen i gruppe med individuell vurdering

Ved eksamen vektes individuell skriftlig hjemmeeksamen 60%, mens muntlig eksamen vektes 40% av totalkarakteren. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F med E som laveste ståkarakter.

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.