Language: NOR | ENG
2020/2021

KI3104 Pedagogikk og psykologi i kroppsøving og idrett

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om relevante pedagogiske og psykologiske teorier for forståelse av menneskers utvikling, læring og dannelse på individ-, gruppe-, og samfunnsnivå (k1)
 • har inngående kunnskap om hvordan relevante pedagogiske og psykologiske teorier kan anvendes i en helhetlig tilnærming til læring og utvikling i kroppsøving og idrett (k2)
 • har kunnskap om og forståelse for aktuelle utfordringer og innhold i kroppsøving og idrett fra både et pedagogisk og et psykologisk perspektiv (k3)
 • har avansert kunnskap om utviklingsarbeid, profesjonsutøvelse, praksisteori, profesjonskulturer, og fag- og kunnskapsutvikling, fra både et pedagogisk og et psykologisk perspektiv (k4)

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende relevante pedagogiske og psykologiske teorier til å analysere det som foregår innen kroppsøving og idrett på en vitenskapelig relevant måte (f1)
 • kan reflektere rundt bruk av ulike pedagogiske og psykologiske teorier i kroppsøving og idrett (f2)
 • kan anvende relevante pedagogiske og psykologiske teorier til å reflektere over hvordan en kan påvirke en helhetlig tilnærming til læring og utvikling innen kroppsøving og idrett (f3)

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere og kritisk reflektere over utfordringer i dretts- og kroppsøvingskontekst i et pedagogisk og et psykologisk perspektiv (g1)
 • kan kritisk reflektere rundt hensiktsmessigheten og anvendelsen av pedagogiske og psykologiske teorier innen kroppsøving og idrett på individ-, gruppe-, og samfunnsnivå i arbeidet med helhetlig tilnærming til læring og utvikling (g2)

Innhold

 • Sosiokulturelle læringsteorier
 • Psykologiske teorier, ferdigheter og teknikker
 • Selvoppfyllende profetier i idrett og kroppsøving
 • Relasjonsbygging i idrett og kroppsøving
 • Kroppsøvingslærerens og trenerens selvbevissthet for utvikling av praksisteori

Arbeids- og undervisningsformer

Studiets arbeids- og undervisningsformer vil i hovedsak bygge på studentaktive arbeidsformer, og er en kombinasjon av

 • gruppearbeid og debatt
 • selvstudium
 • seminarer
 • veiledning
 • oppgaveskriving
 • forelesninger

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

1. Skriftlig individuell forskningsrapport som baserer seg på gjennomført datainnsamling (f.eks. ett eller to intervjuer, mindre undersøkelse eller observasjon). Datainnsamlingen gjennomføres enten i emnet [emnekode] Anvendt forskningsmetode eller i emnet [emnekode] Pedagogikk og psykologi i kroppsøving og idrett.

Forskningsrapporten skal leveres parallelt i emnene og [emnekode] Pedagogikk psykologi i kroppsøving og idrett og [emnekode] Anvendt forskningsmetode.

Forskningsrapporten skal bestå av følgende fire deler: a) Introduksjon, b) Teoretisk rammeverk, c) Metode, d) Diskusjon.

Samlet omfang for hele forskningsrapporten: 4000 ord.

Følgende to deler av forskningsrapporten er obligatoriske krav i [emnekode] Pedagogikk og psykologi i kroppsøving og idrett: 

b) Teoretisk rammeverk

d) Diskusjon

 

2. Deltagelse på to seminarer, ett i pedagogisk teori og ett i psykologisk teori, med skriftlig individuell innlevering i ett av dem. Omfang: 2000 ord.

 

3. Studenten skal gi skriftlig tilbakemelding på en medstudents skriftlige innlevering (obligatorisk
krav 2). Omfang: 3-400 ord.

Eksamen

 • 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
 • Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i en av de skriftlige innleveringene

Ved eksamen vektes skriftlig individuell hjemmeeksamen med 50%, og individuell muntlig eksamen med 50%. Begge eksamener vurderes med bokstavkarakterer fra A-F, med E som laveste ståkarakter

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.