Language: NOR | ENG
2020/2021

1AKT01 Aktivitetskurs

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om et utvalg aktuelle bevegelsesformer knyttet til barne- og ungdomskultur
 • kan integrere kunnskap fra fagdidaktikk og basisfag for å begrunne egne valg i formidling av og nye alternative bevegelsesaktiviteter og aktiviteter som gir bredde i forståelse av bevegelseskultur

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan legge til rette for, lede og veilede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter innen nye og alternative bevegelsesaktiviteter innen barne- og ungdomskultur
 • kan bruke lek som innfallsvinkel til læring og opplevelse alternative bevegelsesaktiviteter
 • har grunnleggende ferdigheter innen et utvalg nye og alternative bevegelsesaktiviteter
 • kan vurdere elevers bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for tilrettelagt opplæring
 • kan ivareta elevers sikkerhet i de ulike aktivitetene

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har med utgangspunkt i møte med de forskjellige aktivitetene opparbeidet seg en fleksibel kompetanse i forhold til utvikling av kroppsøvingsfaget med utgangspunkt i barn og unges behov og en bevegelseskultur i stadig endring

Innhold

Høgskolen vil tilby 4 forskjellige bevegelsesaktiviteter som kjennetegnes av at de er nye, tar utgangspunkt i barne- og ungdomskulturen eller utvider perspektivet på bevegelseskultur. Dette kan som eksempel være aktiviteter som yoga, racketidrett, klatring, parkour eller brettaktiviteter. Utvalget vil kunne variere fra år til år avhengig av Høgskolens tilgjengelige kompetanse. Kursene vil være sentrert rundt metodikk, opplevelse, ferdighetsutvikling og sikkerhetsvurderinger der det er aktuelt.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Praktisk arbeid
 • Gruppearbeid
 • Bruk av læringsplattform (Fronter)
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 80% aktiv deltagelse i hver aktivitet
 • Vise grunnleggende ferdigheter i de ulike aktivitetene
  • i tekniske elementer knyttet til kroppsbeherskelse
  • i utøvelse av sikkerhetsprosedyrer der det er aktuelt

Eksamen

 

Individuell mappeeksamen med inntil 4 refleksjonslogger, der to av loggene trekkes ut til vurdering. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.