Language: NOR | ENG
2020/2021

1BACL11 Bacheloroppgave

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagdidaktikk

Ferdigheter

Kandidaten          

 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • Kan utforme en prosjektbeskrivelse knyttet til fagdidaktiske problemstillinger
 • Kan innhente, forstå og kritisk vurdere relevant kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid på fagdidaktiske problemstillinger
 • Kan analysere og drøfte relevant kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid på problemstillinger innen fagdidaktikk
 • Kan vurdere metodiske styrker og svakheter i forsknings- og utviklingsarbeid, og i eget fordypningsarbeid.
 • Kan formidle eget forskningsprosjekt på en systematisk og vitenskapelig måte.    

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og forskningsprosjekter alene og som deltager i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan vurdere den samfunnsmessige verdien av forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagdidaktikk

Innhold

 • Litteraturstudium
 • Rammer for arbeidet og prosessen er beskrevet i ”Retningslinjer for bacheloroppgaver”

Arbeids- og undervisningsformer

 • Individuelt arbeid
 • Veiledning
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Bruk av læringsplattform (Fronter)

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Prosjektbeskrivelse

1 veiledning med tildelt veileder

Eksamen

Bacheloroppgaven utarbeides og vurderes individuelt eller i gruppe på maksimalt to studenter. Oppgaven vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.