Language: NOR | ENG
2020/2021

1EBA01 Pedagogisk entreprenørskap og bevegelsesaktivitet

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om barne- og ungdomskultur, bevegelsesaktivitet og livsløpsutvikling
 • har kunnskap om kreativitet, idéutvikling, nyskapingsprosesser og pedagogisk entreprenørskap
 • har grunnleggende forståelse for prosjektledelse

 Ferdigheter

Kandidaten

 • kan legge til rette for nyskapende og kreativ bevegelsesaktivitet for barn og ungdom med forskjellige forutsetninger, interesser og behov, og gjennom det fremme elevers bevegelsesglede, opplevelse av mestring, utvikling og læring
 • kan, med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og evaluere et innovativt prosjekt knyttet til barne- og ungdomskultur og bevegelsesglede

 Generell kompetanse

 • Kan reflektere over kroppsøving i et større perspektiv og legge til rette for livslange bevegelsesaktive løp
 • Kan bidra til utvikling med utgangspunkt i barn og unges bevegelseskultur, og gjennom dette opparbeide seg en fleksibel kompetanse i forhold til en bevegelseskultur i stadig endring
 • Kan legge til rette for pedagogisk entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, der lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres

Innhold

 • Barne- og ungdomskultur
 • Livsløpsutvikling
 • Endrings- og utviklingsarbeid i kroppsøving
 • Tilrettelagt bevegelsesaktivitet
 • Nye aktiviteter (innovasjon)
 • Prosjekt knyttet til bevegelsesglede

Arbeids- og undervisningsformer

 • Praktisk arbeid
 • Studentstyrt arbeid
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid knyttet til bevegelsesglede for elevgruppe(r) fra grunnopplæringen
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattform (Fronter)

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Skriftlig oppgave i gruppe på inntil 4 hvor det gjøres rede for aktuelle utfordringer ved måten kroppsøvingsfaget praktiseres på i dagens skole. Med utgangspunkt i redegjørelsen skal studentene vise hvordan pedagogiske undervisningsmodeller kan bidra til å skape ny praksis. Dette arbeidskravet bygger på mappe 1 i Eleven i sentrum. 

Eksamen

Vurderingsordningen består av to (2) deler som vurderes til bestått/ikke bestått. Alle deleksamener må være vurdert til bestått for å få endelig karakter i emnet.   

1. Individuell prøving gjennom deltagelse i prosjekt knyttet til bevegelsesglede som vurderes til bestått/ikke bestått. Dette innbefatter:

 • Studenten skal aktivt delta og bidra i hele prosessen innbefattet planlegging av prosjekt, rollefordeling, markedsføring, økonomi, organisering, gjennomføring, evaluering samt kommunikasjon og samhandling med elever, skole(-r) og andre aktuelle aktører  
 • Studenten må kunne fremvise kunnskaper og ferdigheter knyttet til kreativitet, idéutvikling, nyskapingsprosesser og pedagogisk entreprenørskap.
 • I evalueringen skal studenten delta i en muntlig evaluering i plenum med resten av klassen.

2. Studenten skal sammen med 2 til 3 medstudenter utarbeide et refleksjonsnotat der intensjoner og erfaringer fra prosjektet drøftes i lys av relevant faglitteratur og vitenskapelig arbeid.