Language: NOR | ENG
2020/2021

1FOM02 Forskningsmetode

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har grunnleggende forståelse for vitenskapsteori
 • Har kunnskap om ulike forskningsmetoder

Ferdigheter

Kandidaten

 • Har evne til å gjøre forskningsmetodiske vurderinger
 • Har evne til å gjøre forskningsetiske vurderinger
 • Kan utvikle en problemstilling  
 • Kan finne frem til, forstå, kritisk vurdere og formidle vitenskapelig litteratur relevant for eget fagområde.   

Innhold

 • Vitenskapsteori
 • Etikk
 • Kvalitative metoder
 • Kvantitative metoder
 • Litteraturstudier
 • Gangen i et forskningsprosjekt 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Seminar
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Presentasjon knyttet til å finne frem til, forstå, kritisk vurdere og formidle vitenskapelig litteratur relevant for eget fagområde.   
 • Presentasjon knyttet til utvikling av en problemstilling

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen, 3 timer, vurderes med graderte karakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.