Language: NOR | ENG
2020/2021

1GA11-1 Grunnleggende aktivitet 1

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • kjenner til grunnleggende undervisningsmetoder og mulighet for tilpasning i forhold til aktivitetene i emnet
 • har kunnskap om hvordan individ, oppgave og miljø til sammen gir grunnlag for å legge til rette for tilpassede læringsaktiviteter
 • har kunnskap om et utvalg grunnleggende aktiviteter som er aktuelle bevegelsesformer i barne- og ungdomskultur
 • kan planlegge undervisning med bakgrunn i didaktisk relasjonstenkning
 • har kunnskap om lek som fenomen og lekens betydning som innfallsvinkel til læring og opplevelse i svømming, ballsidighet og kart og kompass
 • har kunnskap om livberging og HLR i henhold til kravene som stilles for å drive svømmeopplæring i skolen

Ferdighet

Kandidaten

 • kan på et enkelt nivå legge til rette for og lede aktivitet 
 • kan bruke lek som et kreativt element i forskjellige bevegelsesmiljø
 • har nødvendige ferdigheter i svømming og livredning samt kart og kompass for å kunne legge til rette for læring på en sikker og hensiktsmessig måte
 • kan vurdere bevegelsesmønster som grunnlag for tilrettelagt opplæring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan legge til rette for lek og fysisk aktivitet i gode læringsmiljø for barn og unge med vekt på opplevelse og mestring

Innhold

Grunnleggende aktivitet 1 består av svømming, HLR, ballsidighet og kart og kompass

 • Lek, opplevelse og mestring
 • Bevegelsesmiljø og bevegelsesformer
 • Didaktikk
 • Tilrettelagt opplæring
 • Sikkerhet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Praktisk arbeid
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattform (Canvas)

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 80% aktiv deltagelse i hver av aktivitetene
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere en oppvarming på inntil 15 minutter i en av aktivitetene (i gruppe på 2-3).

Svømming og livredning

 • 90% rett på nett-prøve innen temaet HLR/førstehjelp. Prøven må være godkjent før praktisk Livredningsprøve gjennomføres.
 • Falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned å plukke opp en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter (flyte på mage, orientere seg, rulle over, flyte på rygg; så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.
 • Hoppe/stupe fra kant, svømme 25 meter, dykke og hente opp en dukke fra 4 m. dyp og direkte ilandføre dukke (eller medstudent) minst 20m, og direkte gjennomføre hjerte- lunge- redning (HLR) på øvelsesdukke.
 •  Svømmebriller/neseklype kan ikke brukes under prøven.
 • Bruke forlenget arm som redningsline, livbøye og redningsstang.
 • Gjenvinne kontroll ved fall i kaldt vann (lavere enn 20 grader)
 • Utføre hensiktsmessige teknikker i svømming på magen, på ryggen, på siden og under vann.
 • Vise et selvvalgt hopp/stup fra 1 meter svikt med tilløp

 Ballsidighet

 • Skriftlig individuell oppgave (800 - 1000 ord) der det gjøres rede for lek som fenomen og virkemiddel innenfor ballsidighet.

Kart og kompass:

 • Vise grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen kartlesing og kompassbruk som grunnlag for å kunne undervise og veilede i skolen

Eksamen

Individuell skriftlig arbeid over to (2) dager der kandidaten skal planlegge og begrunne en undervisningsøkt i en av aktivitetene (svømming og livredning, ballsidighet eller kart og kompass) med utgangspunkt i didaktisk relasjonstenkning. Vurderes til bestått/ikke bestått. Fordeling av kandidater på de forskjellige aktivitetene skjer ved trekking.