Language: NOR | ENG
2020/2021

1IDRA01-2 Idrettsaktivitet 2

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om hvordan idrettsaktiviteter kan tilrettelegges for å skape progresjon og utvikling over tid
 • har kunnskap om sikkerhetsvurdering og hvordan sikkerhetsrutiner ivaretas innenfor basistrening, svømming og et utvalg idrettsaktiviteter.

 

Ferdigheter

 Kandidaten

 • har grunnleggende livreddende ferdigheter innen svømming (water competence).
 • kan integrere teoretiske perspektiver fra treningslære og pedagogikk, og idrettsaktiviteter for å utvikle egen kompetanse som aktivitetsleder
 • kan anvende kunnskap om ulike metoder for individualisering og differensiering innen et utvalg av idrettsaktiviteter
 • kan anvende kunnskap om hvordan individ, oppgave og miljø sammen gir grunnlag for å legge til rette for læringsaktiviteter for barn og unge

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre og gjennom dette bidra til god praksis innen et utvalg av idrettsaktiviteter

Innhold

Kart og kompass

 • Livberging og hjerte- og lungeredning
 • Idrettsaktiviteter
 • Bevegelsesmiljø og bevegelsesformer
 • Sikkerhet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Praktisk arbeid
 • Gruppearbeid
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80% aktiv deltakelse
 • Planlegge og gjennomføre en praktisk opplæringsøkt (i gruppe på 2 til 3 kandidater) i valgt idrett eller aktivitetsform med angitt tema.

Svømming og livredning

 • Minimum 80% aktiv deltakelse
 • 90% rett på elektronisk prøve innen temaet HLR/førstehjelp. Prøven må være godkjent før praktisk Livbergingsprøve gjennomføres.
 • Hoppe/stupe fra kant, svømme 25 meter, dykke og hente opp en dukke fra 4 m. dyp og direkte ilandføre dukke (eller medstudent) minst 20m, og direkte gjennomføre hjerte- lunge- redning (HLR) på øvelsesdukke. Svømmebriller/neseklype kan ikke brukes under prøven.
 • Gjenvinne kontroll ved fall i kaldt vann (lavere enn 20 grader).

 

Eksamen

 • Individuell digital hjemmeeksamen på 1 time. Eksamen vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt