Language: NOR | ENG
2020/2021

1LUM01 Læring og undervisningsmetoder

Læringsutbytte

 Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten 

 • har kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for læring
 • Har kunnskap om grunnleggende begreper knyttet til motivasjon og mestringsklima.
 • har kunnskap om sammenhengen mellom sentrale bestemmelser og praksis
 • har kjennskap til hvilke utfordringer man kan møte i læringsarbeidet for ulike grupper
 • kjenner til skolens styringsdokumenter og vurderingsordning
 • har kunnskap om ulike lederstiler og hvilken betydning de har for kommunikasjon, motivasjon, læring og utvikling.
 • har kunnskaper om lek som fenomen og lekens plass i bevegelseskulturen

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende fagdidaktiske teorimodeller i egen praksis 
 • kan kan anvende- og begrunne valg av ulike undervisningsmetoder
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere læringsaktiviteter tilpasset ulike målgrupper
 • kan skape mestringsarenaer og gode betingelser for læring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har et bevisst forhold til formidling av fysisk aktivitet og egen rolle som lærer

Innhold

 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av læring med bakgrunn i skolens planverk
 • Læringsmetoder
 • Motivasjonsteorier og anvendelse av disse
 • Kommunikasjon som fenomen og kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig
 • Sentrale fagdidaktiske begreper med utgangspunkt i fagdidaktisk relasjonstenkning
 • Styrende dokumenter for skolen
 • Tilrettelagt opplæring (differensiering)
 • Bevissthet om egen rolle som leder i forhold barn og unge

Arbeids- og undervisningsformer

 • Studieturer/ekskursjoner
 • Praktisk arbeid
 • Forelesning
 • Individuelt arbeid
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Veiledning
 • Muntlige og skriftlige presentasjoner
 • Bruk av læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 1. Ett muntlig fremlegg i gruppe (inntil 4 studenter i gruppen).
 2. Evaluere ett undervisningsopplegg med utgangspunkt i læreplanverk og didaktisk relasjonsmodell i gruppe på 2-3. Undervisningsopplegget gjennomføres
  i emnet 1GA11-2 eller 1IDRA01-2.
 3. Oppsummeringsseminar om undervisning og læring, fag og elever i lys av læreplaner og profesjonsetiske perspektiver for trinn 1-7 i grunnopplæringen etter praksis. Arbeidskravet er parallelt med emneplan praksis 1.studieår. Oppsummeringsseminaret består av tre deler; tilstedeværelse (a), muntlig fremlegg (b) og refleksjonsnotat (c). Del a og b må være godkjent for å bestå praksis 1.studieår. Del c må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i emnet Læring og undervisningsmetoder.

Eksamen

 

Individuell praktisk-metodisk eksamen, som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter