Language: NOR | ENG
2020/2021

1MUA11 Mennesket i utvikling, aktivitet og hvile

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om menneskets anatomiske og fysiologiske oppbygging og funksjon
 • har kunnskap om sentrale mekaniske lovmessigheter som grunnlag for å forstå bevegelse i forskjellige læringsmiljø
 • har kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet virker inn på kroppens oppbygging og funksjon
 • har kunnskap om motorisk utvikling og betydningen av motorisk kompetanse for mestring, trivsel og læring

Ferdighet
Studenten

 • kan anvende kunnskap om menneskets oppbygning og funksjon som grunnlag for utvikling, mestring og trivsel
 • kan anvende kunnskap om mekaniske prinsipper i læring av bevegelser
 • kan reflektere over sammenhenger mellom læring av bevegelser, og mestring og trivsel i forskjellige læringsmiljø

Generell kompetanse
Studenten

 • kan integrere kunnskaper og ferdigheter for å oppnå en helhetlig forståelse for hvordan kroppen fungerer og utvikles

Innhold

 • Anatomi
 • Mekanikk
 • Aktivitetsfysiologi
 • Bevegelse- og læringsteorier
 • Bevegelsesanalyse

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Individuelt arbeid
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattform; arbeidsoppgaver/samskriving, flervalgsoppgaver, videoeksempler
 • Muntlige og skriftlige presentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Aktiv deltagelse på 2 av 3 seminar om sammenhengen mellom teoriforståelse og fysisk aktivitet

Eksamen

 • 3 timers individuell digital skoleeksamen som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter
 • Hjemmeeksamen i gruppe over 5 dager som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Gruppene består av maksimalt 4 studenter som settes opp av studieadministrasjonen. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven

 

Individuell digital skoleeksamen teller 40 %, og hjemmeeksamen i gruppe teller 60 % av endelig karakter. Begge eksamenene må være vurdert til bestått før karakter blir gitt i emnet.

 

På grunn av Koronapandemien ble 3 timers Individuell digital skoleeksamen med tilsyn, endret til 2 timers individuell digital hjemmeeksamen uten tilsyn høsten 2020.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Individuell digital skoleeksamen: Ingen

Hjemmeeksamen i gruppe: Alle