Language: NOR | ENG
2020/2021

1PAPS01 Pedagogikk og aktivitetspraksis

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om grunnleggende begreper knyttet til motivasjon og mestringsklima
 • har kunnskap om ulike lederstiler og hvilken betydning de har for kommunikasjon,
  motivasjon, læring og utvikling
 • har kunnskap om skolefritidsordningen (SFO), vedtekter lokalt og retningslinjer nasjonalt. 
 • har kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for læring
 • har kunnskaper om lek som fenomen og lekens plass i bevegelseskulturen
 • har kjennskap til hvilke utfordringer en kan møte i læringsarbeidet med barn

 Ferdigheter

Kandidaten

 • kan skrive en strukturert faglig tekst og følge tekniske retningslinjer angitt for et skriftlig arbeid
 • kan anvende fagdidaktiske teorimodeller i aktivitetsskolen
 • kan anvende og begrunne valg av ulike undervisningsmetoder
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere læringsaktiviteter tilpasset ulike målgrupper
 • kan skape mestringsarenaer og gode betingelser for læring gjennom å legge til rette for et godt læringsklima
 • kan reflektere over egen og andres praksis

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har et bevisst forhold til formidling av fysisk aktivitet og egen rolle som aktivitetsleder

Innhold

 • Læringsmetoder
 • Motivasjonsteorier og anvendelse av disse
 • Ulike lederstiler og deres betydning for kommunikasjon, motivasjon, læring og utvikling
 • Sentrale didaktiske begreper med utgangspunkt i didaktisk relasjonstenkning
 • Tilrettelagt opplæring
 • Bevissthet om egen rolle som aktivitetsleder og ansvaret som følger det å være en rollemodell for barn
 • Informasjonskompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Individuelt arbeid
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Veiledning
 • Muntlig og skriftlig presentasjoner
 • Praksis i aktivitetsskolen

Studenten skal ha i minimum 45 timer praksis i aktivitetsskolen.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

1. Planlegge og gjennomføre ett undervisningsopplegg med utgangspunkt i den didaktiske relasjonsmodell i gruppe på 2-3. Undervisningsopplegget gjennomføres i emnet (1IDRA 01-1). Plangrunnlaget for økten leveres og vurderes som et av de obligatoriske kravene i emnet pedagogikk og aktivitetsskolepraksis (1PAPS01).

2. Gjennomføre autorisasjonssamtale med praksisansvarlig der studenten gjør rede for sine verdier, holdninger og personlige egenskaper som ligger til grunn for rollen som aktivitetsleder. Samtalen må være godkjent for at studenten skal være kvalifisert for praksis.

3. 45 timer praksis i aktivitetsskolen

 

Eksamen

 • Individuell mappevurdering med 3-5 arbeider i mappen som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.