Language: NOR | ENG
2020/2021

1PRAFK-1 Praksisopplæring 1. studieår

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer som særpreger Kroppsøving på trinn 1 - 7
 • har kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole-hjemsamarbeid
 • har kunnskap om elevenes utvikling og bakgrunn som utgangspunkt for læring
 • har kunnskap om ulike observasjonsmetoder som verktøy for læring
 • har grunnleggende kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter på trinn 1 – 7 i grunnopplæringen.
 • har kunnskap om hvordan ulike nasjonale, regionale og lokale satsingsområder kan integreres i undervisningen for å styrke elevenes opplevelse og læringsutbytte på trinn 1 – 7 i grunnopplæringen
 • har kunnskap om lærerens rolle som kulturformidler på trinn 1 – 7 i grunnopplæringen
 • kjenner til grunnleggende ferdigheters betydning for læring

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan alene eller sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring i Kroppsøving på trinn 1 – 7 i grunnopplæringen
 • kan på et grunnleggende nivå planlegge, tilrettelegge og gjennomføre undervisning på noen læringsarenaer som er typiske for Kroppsøving 
 • kan på et grunnleggende nivå legge til rette for utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i arbeid med Kroppsøving for elever på trinn 1 – 7 i grunnopplæringen
 • kan bruke sentrale arbeidsmåter og læremidler i undervisningen
 • kan gi muntlig tilbakemelding til elevene som fremmer elevenes læring
 • kan utvikle enkle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse
 • kan sammen med andre lede læringsarbeid for ulike grupper elever, samt kunne justere arbeidsmåtene underveis i undervisningen
 • kan delta på en voksen måte i møte med kolleger og skoleledelse

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan drøfte undervisning og læring, fag og elever i lys av læreplaner og profesjonsetiske perspektiver for trinn 1 – 7 i grunnopplæringen
 • kan reflektere over egen og andres praksis
 • kan vurdere egen praksis
 • har grunnleggende kommunikasjons- og relasjonskompetanse

Innhold

10 dager veiledet praksis på trinn 1 – 7 i grunnopplæringen (fortrinnsvis 5. – 7. trinn), samt seminarrekke. De 3 første dagene av praksis observerer studentene lærer i lærerrollen. Praksisopplæringen 1. studieår skal spesielt ses i sammenheng med emnet Læring og undervisningsmetode (profesjonsfaget), men skal også støtte opp under andre emner 1. studieår.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene organiseres i grupper på inntil 4 studenter. Hver studentgruppe blir tildelt en øvingslærer eller team av øvingslærere som skal være hovedveileder(e) i arbeidet med praksis. I tillegg blir det til hver gruppe knyttet en kontaktlærer som er faglærer ved høgskolen. Utfyllende informasjon om gjennomføring av praksis legges ut i Fronter i forkant av praksisperioden. All praksis er obligatorisk. Dette innbefatter at studenten plikter å møte forberedt til all undervisning og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Praksisforberedende seminar om lærerrollen, og vurdering for læring. Ved fravær fra seminar må tilsvarende kompetanse dokumenteres. Godkjennes av emneansvarlig
 • Workshopseminar om lesing av faglige tekster relatert til arbeid med målsetninger i skolen. 4 timers økt, hvor de første to timer er avsatt til at studentene leser teksten. 
 • Førpraksismøte: Før praksis møter studenter, kontaktlærere og praksislærer på et førpraksismøte med fokus på gjennomføring av praksis og utarbeidelse av gruppekontrakt
 • Oppsummeringsseminar om undervisning og læring, fag og elever i lys av læreplaner og profesjonsetiske perspektiver for trinn 1-7 i grunnopplæringen

Eksamen

10 dagers praksisopplæring som vurderes til bestått/ikke bestått av praksislærer. Underveis i praksisperioden skal studenten:

 • Utarbeide et refleksjonsnotat basert på en praksisfortelling knyttet til lærerrollen, lokale læreplaner og vurdering for læring som utgangspunkt for veiledning og refleksjon. Vurderes til bestått/ikke bestått av praksislærer.
 • Vurdere egen kompetanse og utvikling i henhold til forventningsnotat og praksisperiodens erfaringer. Denne egenvurderingen brukes som bakgrunn for en utviklingssamtale med praksislærer.
 • Utarbeide praksisperm bestående av:
  • Periodeplan og undervisningsopplegg
  • Individuelt forventningsnotat- og refleksjon over egen kompetanse.
  • Presentasjonsbrev til rektor på skolen
  • Egenvurdering