Language: NOR | ENG
2020/2021

KOGTER3000 Kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om teorigrunnlaget for kognitiv terapi
 • har oversikt over forskningsgrunnlaget for kognitiv terapi
 • har inngående kunnskap om grunnleggende prinsipper / holdninger i kognitiv terapi og MI (Motiverende intervju)Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende grunnleggende prinsipper fra kognitiv terapi og MI (Motiverende intervju) i arbeidssituasjon 
 • kan kritisk vurdere og analysere egne ferdigheter i samtaler
 • kan vurdere når kognitiv terapi og MI(Motiverende intervju) er relevant å bruke i samtaler 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan anvende kognitiv terapi selvstendig i arbeid med mennesker i et forebyggende perspektiv  

Innhold

 • Grunnleggende innføring i kognitiv terapi, historikk, teoretisk grunnlag og forskning.
 • Grunnleggende innføring i det sentrale verdigrunnlaget og grunnleggende prinsipper for kognitiv terapi
 • Kognitiv terapitilnærming til depressiv problematikk
 • Kognitiv terapi tilnærming til angstproblematikk
 • Veiledet selvhjelp
 • Hvordan tilpasse kognitiv terapi til ulike situasjoner og ulike mennesker
 • Bruk av MI(Motiverende intervju) i motiverende samtaler

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er erfaringsbasert og vektlegger aktive arbeids- og læringsformer.

Undervisningen foregår som en veksling mellom:

 • forelesning
 • praktiske øvelser i grupper
 • demonstrasjoner
 • gjennomføring av samtaler
 • refleksjonsoppgaver
 • selvstudium
 • veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minst 1 øvelsessamtale som skal være innlevert og mottatt tilbakemelding på. Dette kan være nedskrevet, lydopptak eller videoopptak.
 • Minst 6 timer trening på kognitiv terapi i grupper i form av 2 obligatoriske kollokvier.
 • Oppmøte på all undervisning, minimum 80 %. Ved fravær utover 20 % må studenten levere inn alternativt arbeidskrav. Fravær utover 25 % godkjennes ikke.

Begrunnelse for krav om deltakelse er at studenten skal ha mulighet til å tilegne seg kompetanse i tråd med studiet læringsmål, og som deltakerne ikke vil kunne tilegne seg ved selvstudium alene.

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig individuell oppgave. Oppgavens tema tar utgangspunkt i en innlevert nedskrevet samtale. Denne skal analyseres og knyttes til teori. Oppgaven kan arbeides med gjennom hele studiet.

Oppgaven vurderes til Bestått/Ikke bestått.