Language: NOR | ENG
2020/2021

48AEGAAF1N Grunnleggende anatomi og aktivitetsfysiologi

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om bevegelsesapparatets anatomi og funksjon
 • har grunnleggende kunnskap om viktige organsystemer, herunder det kardiorespiratoriske system, hormonsystemet og nervesystemet
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan energi i maten gjøres om til energi som kroppen kan bruke under fysisk aktivitet
 • har grunnleggende kunnskap om biomekanikk og hvordan mekaniske forhold påvirker kroppen under fysisk aktivitet
 • har kunnskap om muskelbruk under styrketrening
 • har kunnskap om retningslinjer ved testing av fysisk prestasjon
 • har kunnskap om kildekritikk og litteratursøk

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan lokalisere et utvalg skjelettmuskler på en person ved hjelp av overflateanatomi
 • kan beskrive hvordan utføre de mest vanlige baseøvelsene i styrketrening
 • kan beskrive hvordan utføre tester av maksimal hjertefrekvens og utholdenhet

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forstå kroppens oppbygning og funksjon med tanke på muskelbruk, biomekaniske faktorer og fysiologiske forhold knyttet til fysisk aktivitet

Innhold

 • Bevegelsesapparatets bygning og funksjon
 • Grunnleggende emner fra celle- og vevslære
 • Biomekanikk
 • Det kardiorespiratoriske systemet
 • Hjerte- og lungeredning (HLR)
 • Hormonsystemet
 • Energimetabolismen
 • Nerve-, muskel- og kraftutvikling
 • Kildekritikk og litteratursøk
 • Beskrive hvordan utføre grunnleggende baseøvelser i styrketrening
 • Beskrive hvordan utføre tester av maksimal hjertefrekvens

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil foregå som videoforelesninger, videodemonstrasjoner, selvstudium/innleveringer, gruppediskusjoner og praktiske øvelser som skal gjennomføres som egetarbeid basert på videodemonstrasjoner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

-          2 quizoppgaver (80% riktige svar) på læringsportalen.

-          Gjennomføring av løfteteknikk innen sentrale baseøvelser på samling.

-          80% obligatorisk oppmøte på praktisk samling

Eksamen

3 timers individuell skriftlig skoleeksamen som vurderes med graderte karakter fra A-F, der E er laveste beståtte karakter.