Language: NOR | ENG
2020/2021

4KTU11 Kompetanse- og tjenesteutvikling

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

 

Kunnskaper:

 • Forstår og formidler teoretisk og erfaringsbasert kunnskaper om psykososialt arbeid til barn og unge
 • Kan anvende og drøfte ut fra kunnskaper om systematisk, kritisk og etisk refleksjon i praksis
 • Har grunnleggende kunnskaper om prosjektarbeid

 

Ferdigheter:

 • Kan anvende kunnskaper og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid i praksis
 • Kan delta i utviklingsprosjekter på eget arbeidssted, evaluere og vurdere iverksatte tiltak
 • Kan systematisk, kritisk og etisk reflektere i praksis
 • Har evne til å formidle kunnskaper og ferdigheter
 • Kan utøve kunnskapsbasert praksis
 • Kan utføre kvalitetssikringsarbeid på praksisstedet

Generell kompetanse:

 • Innehar fagpersonlige kompetanse; kreativitet, mot og evne til videre utvikling
 • Kan samarbeide på tvers av yrkesgrupper og kulturer og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Har evne til helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Har evne til etisk refleksjon i psykososialt arbeid

Innhold

 • Folkehelsearbeid
 • Sentrale begreper i psykososialt arbeid og psykisk helsearbeid
 • Refleksjon og veiledning over egen praksis og konkrete utviklingsprosjekter på arbeidsplassen
 • Kvalitetssikring og faglighet i tjenestetilbudet
 • Tjenesteutvikling og endringsstrategier
 • Behovs- og brukerstyrt tjenesteutvikling
 • Kommunikasjon, samhandlingsteorier og relasjonskunnskap
 • Flerkulturell kompetanse
 • Ulike forskningsmetoder og prosjektarbeid
 • Veiledning
 • Etikk

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Studieoppgaver og veiledninger
 • Refleksjonsnotater
 • Bruk av Fronter
 • Selvstudium  

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Praksisveiledninger
 • Refleksjonsnotat

Eksamen

Prosjektrapport i gruppe med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er ståkarakter.