Language: NOR | ENG
2020/2021

4PHBU13 Psykisk helse hos barn og ungdom

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

 

Kunnskaper:

 

 • Forstår og anvender kunnskaper om barn og unges kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling
 • Forstår og anvender kunnskaper om grunnleggende vilkår for å fremme barn og unges vekst, læring og evner til å mestre livskriser og psykososiale belastninger
 • Kan anvende kunnskaper om hvordan sosiale problemer, rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser i barns og unges nære omgivelser påvirker barns og unges utvikling.

 

Generell kompetanse:

 

 • Kan kritisk reflektere over ulike perspektiver på normalitet og normalutvikling hos barn, unge og deres familier
 • Kan identifisere forhold ved samfunnet som kan påvirke utvikling av psykososiale vansker og problemer

Innhold

 • Forhold som fremmer god psykisk helse
 • Generell utviklingspsykologi, kognitiv, sosial og emosjonell utvikling
 • Barn og unges psykiske helse – vansker og lidelser
 • Den samfunnsskapte uhelsen
 • Ulike risikofaktorer for utvikling av psykososiale problemer – bl.a. rus, sorg, krise og barns sosiale liv på internett, spilleavhengighet
 • Tegn på psykososiale problemer og psykisk uhelse hos barn og unge
 • Psykiske vansker og lidelser hos barn og unge
 • Vold- og traumefeltet
 • Ulike perspektiver relatert til kultur, livsløp og livshendelser
 • Involvere barn, unge og deres familier i eget endringsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Studieoppgaver og veiledninger
 • Refleksjonsnotat
 • Bruk av Fronter
 • Selvstudium  

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Studieoppgave 1
 • Praksisveiledninger
 • Refleksjonsnotater

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 20 dager med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.