Language: NOR | ENG
2020/2021

4OSTT14 Hvordan organisere og samordne de kommunale tjenestetilbudene til barn og ungdom

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

 

Kunnskaper:

 

 • Forstår og anvender kunnskaper om lover, forskrifter og andre samfunnsbestemte forhold som regulerer og styrer det psykososiale arbeidet overfor barn og unge
 • Forstår og anvender kunnskaper om tjenestetilbudets oppbygging lokalt, og oversikt over lokale og regionale tiltak overfor barn og unge for å bedre deres psykiske helse
 • Forstår og anvender kunnskaper om og ferdigheter i andre faggruppers kompetanse for et forpliktende samarbeid
 • Kan redegjøre for forhold i familienettverk og i lokalsamfunnet som kan ha betydning for barn og unges evne til å mestre psykososiale utfordringer.
 • Kan beskrive de spesialiserte tjenestene innen barne- og ungdomsfeltet

 

 

Ferdigheter:

 • Har evne til kommunikasjon og samhandling på tvers av faggrupper og nivåer
 • Har evne til å initiere og delta i helhetlige og samhandlende tjenestetilbud til barn, unge og deres familier i krise

 

Generell kompetanse:

 

 • Kan identifisere og kritisk drøfte behovet for sammenhengende og helhetlige tjenestetilbud, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Har forståelse for hvordan ulike samarbeidsstrukturer fremmer eller hemmer betingelser for samarbeid på tvers av profesjoner og etater

Innhold

 • Relevante konvensjoner, lover og forskrifter.
 • Forvaltning av taushetsplikt i praksis
 • Individuell plan
 • Brukermedvirkning på systemnivå
 • Organisering og samordning av kommunale, fylkeskommunale, regionale og statlige tjenester til barn og unge
 • Lokalsamfunn, lavterskeltilbud, familienettverk
 • Frivillige, selvhjelps- og brukerstyrte tiltak
 • Utvikling av helhetlige, koordinerte tjenester til barn og unge
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid – om samarbeid og ansvarsdeling både i og mellom tjenester på ulike forvaltningsnivå

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Studieoppgaver og veiledninger
 • Refleksjonsnotat
 • Bruk av Fronter
 • Selvstudium  

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Studieoppgave 2
 • Praksisveiledninger og refleksjonsnotater

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 2 dager. Oppgaven vurderes med bestått/ ikke bestått.