Language: NOR | ENG
2020/2021

4PSAPTE12 Psykososialt arbeid – ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

 

Kunnskaper:

 

 • Forstår og anvender kunnskaper om eget ansvarsområde 
 • Forstår og anvender kunnskaper om ulike strategier og arbeidsmåter som fremmer god psykisk helse og minsker ulike psykososiale belastninger
 • Kan redegjøre for ulike etiske teorier og menneskesyn
 • Kan redegjøre for ulike forskningsmetoder og prosjektarbeid
 • Har grunnleggende kunnskaper om prosjektplanlegging

 

Ferdigheter:

 • Har ferdigheter til å kartlegge, identifisere og styrke ressurser knyttet til det enkelte barn eller den enkelte unge som fremmer eller hemmer deres psykiske helse
 • Har evne til å anvende eget fags særegne bidrag i psykososialt arbeid med barn og unge
 • Har evne til å etablere og inngå i helsefremmende og mestringsskapende relasjoner med barn, unge og deres familier med utgangspunkt i deres ønsker og behov

 

Generell kompetanse:

 

 • Kan identifisere og bistå barn og unge som har behov for psykososialt arbeid
 • Har evne til å anvende eget fags særegne bidrag i psykososialt arbeid med barn og unge
 • Har evne til faglig og etisk refleksjon relatert til konkrete situasjoner i praksis
 • Kan redegjøre for sammenhengen mellom etikk og menneskesyn relatert til konkrete situasjoner i praksis

Innhold

 • Helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid med barn og unge
 • Eget fags teorier og arbeidsformer for å fremme barn og unges psykiske helse
 • Behovs- og brukerstyrte tiltak som understøtter barn, unge og pårørendes kompetanser og ressurser
 • Ulike arbeidssteder og arbeidsmåter med barn og unge med psykiske vansker og lidelser
 • Tidlig intervensjon
 • Endringsarbeid
 • Kriser, mekling og konflikthåndtering
 • Fange opp, samtale og arbeide med risikoutsatte barn og unge
 • Grunnleggende etiske aspekter relatert til barn og unge
 • Etiske dilemmaer og utfordringer i psykososialt arbeid med barn og unge
 • Sammenheng mellom etikk, menneskesyn og omsorgsideologi
 • Ulike forskningsmetoder, vitenskapsfilosofi, prosjektarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Studieoppgaver og veiledninger
 • Refleksjonsnotat
 • Bruk av Fronter

Selvstudium 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Studieoppgave 3
 • Praksisveiledninger og refleksjonsnotater

Eksamen

Prosjektbeskrivelse i gruppe. Prosjektbeskrivelsen vurderes med bestått/ ikke bestått.