Language: NOR | ENG
2020/2021

6JB115 Geologi og jordlære

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • Studenten har kunnskap om betydningen av geologi for naturlandskapet, samt jord som dyrkingsmedium for planter.

 

Ferdigheter

  • Studenten kan anvende faglig kunnskap i geologi og behersker relevante verktøy og metoder til klassifisering av mineraler, bergarter og jordbunnsforhold.

 

Generell kompetanse

  • Studenten har innsikt i geologiske prosesser og hendelser i rom og tid, berggrunnens oppbygging og fordeling i Norge, forståelse av landskapsdannende prosesser og former samt jordartenes egenskaper og fordeling i landskapet. 

Innhold

  • Geologiske prosesser - jordens oppbygging og sammensetning, platetektonikk, havbunn- og fjellkjededannelse, forkastninger, vulkaner og jordskjelv.
  • Geologisk historie - hendelser og spor fra urtid til nåtid.
  • Berggrunnsgeologi - de vanligste mineraler og bergarter i Norge, samt fordeling, dannelse og kretsløp.
  • Kvartærgeologi - isbreenes oppbygning og dynamikk, erosjon, forvitring, periglasiale prosesser og miljøer, istider og mellomistider, istider og havnivå, landformer - store og små terrengformer.
  • Jordlære - dannelse av jordarter og jordsmonn, prosesser og mineralnæringsstoffer, erosjon, forvitring og transport, jord som del av økosystemet, organisk materiale i jord, jordøkologi, vann i jord, plantenæringsstoffenes forekomst og reaksjon i jord, jordsmonndannelse, jordpakking og jordstruktur.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, ekskursjoner, øvelser og fagoppgave

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Eksursjoner og øvelser

Eksamen

  • Individuell fagoppgave (teller 40%)
  • 5 timers skriftlig individuell eksamen (teller 60%)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.