Language: NOR | ENG
2020/2021

6JB201 Landbruksøkonomi og grønt entreprenørskap

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om de markedsmessige og økonomiske aspekter ved næringsutvikling knyttet til gårds- og bygdebaserte næringer
 • har kunnskap om sentrale begreper innen bedriftsøkonomi og forretningsplanutvikling, samt markedskunnskap og utviklingsarbeid, med spesielt fokus på landbruksnæringen.
 • har kunnskap om ressursutvikling og innovasjon.

 

Ferdigheter

Studenten

 • forstår de økonomiske og organisatoriske utfordringer i forbindelse med næringssatsing.
 • kan identifisere forretningspotensialer innenfor gårds- og bygdebasert næringsliv.
 • kan utarbeide, vurdere og utvikle en forretningsidé
 • kan gjennomføre en utviklingsprosess for forretningsplan og forvaltningsplan, og kan gjennomføre ressursutvikling på eiendomsnivå
 • kan sette opp enkle investeringsanalyser, driftsgreinanalyser og budsjetter for gårds- og bygdebaserte næringer

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i næringsutvikling og kjennskap til innovasjon
 • kjenner de viktigste økonomiske verktøy for forretningsdrift
 • har innsikt i økonomistyring og bedriftsøkonomiske begreper

Innhold

 • Forretningsplan
 • Markedskunnskap
 • Produktutvikling
 • Markedsføring
 • Bedriftsøkonomi
 • Investerings- og finansieringsanalyse
 • Jordbrukets driftsøkonomi

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Presentasjon av gruppeoppgave og individuell oppgave.

Eksamen

 • Gruppeoppgave (teller 10%)
 • Individuell oppgave (teller 45%)
 • 4 timers skriftlig individuell eksamen (teller 45%)

 Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.