Language: NOR | ENG
2020/2021

6JB250 Feltmekanisering 1 - Våronn

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap innen feltmekanisering fra og med våronn og fram til høsting for de vanligste kulturvekstene i Norge.
 • har kunnskap innen samspillet og den praktiske anvendelsen av traktorer og landbruksmaskiner i felt for å oppnå et optimalt agronomisk resultat.
 • har kunnskap om effektivitet, kapasitet, energioverføring og virkningsgrad ved feltmekanisering.
 • kjenner til nyskapnings- og utviklingsprosesser innen feltmekanisering
 • kan oppdatere sin kunnskap innen feltmekanisering fra og med våronn og fram til høsting.

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap for å optimalisere mekaniseringslinjer.
 • har operativ forståelse av samspillet mellom traktorer og redskaper ved feltmekanisering.
 • kan drøfte og vurdere praktiske målinger og registreringer i felt.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innen fagområdet, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan anvende regneark og beregningsprogrammer for jordpakking og dekktrykk på maskiner
 • kan anvende landbruksspesifikke databaser, apper og programmer for presisjonsjordbruk      

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante problemstillinger innen feltmekanisering
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver innen feltmekanisering
 • kan gjennomføre prosjektarbeid individuelt og sammen med andre
 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og digitalt
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor feltmekanisering, og gjennom dette bidra til utvikling av god agronomisk praksis

Innhold

 • Feltmekanisering fra og med våronn fram til høsting
 • Driftsplanlegging og mekaniseringslinjer
 • Presisjonsjordbruk
 • Jordpakking ved feltmekanisering
 • Vanningsutstyr og vanningsanlegg
 • Kvalitetssystem i landbruket (KSL)
 • HMS i jordbruket

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Praktisk undervisning
 • Veiledning
 • Problembasert læring
 • Presentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gruppepresentasjoner (krav om minimum 75% deltakelse)

Eksamen

 • Individuell innleveringsoppgave (teller 45%)
 • 5 timers skriftlig individuell eksamen (teller 55%)

Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.