Language: NOR | ENG
2020/2021

6JB235 Verksted og konstruksjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og prosesser innenfor verksted og konstruksjon innen landbruksteknikk.
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid innenfor konstruksjon av landbruksmaskiner.
 • kan oppdatere sin kunnskap innen verksted og konstruksjon.

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • behersker relevante faglige metoder, fremgangsmåter og teknikker innen fagområdet.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante problemstillinger i emnet verksted og konstruksjon innen landbruket.
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, samt utføre relevant teknisk arbeid.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor faget, og gjennom dette bidra til utvikling og god praksis.

Innhold

 • Innføring i verkstedteknikk og bruk av verktøymaskiner
 • Materiallære
 • Maskinelementer i landbruksmaskiner
 • Sammenføyningsteknikk
 • Statikk og fasthetslære

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, undervisning i verksted og laboratorier, øvelser, veiledning, kollokvier.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Øvelser og presentasjoner.

Eksamen

 • Individuell mappevurdering (teller 60%)
 • 4  timers individuell skriftlig eksamen (teller 40%).

Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.