Language: NOR | ENG
2020/2021

6JB251 Feltmekanisering 2 - Høstonn

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap innen feltmekanisering ved høsting, transport og lagring av viktige jordbruksvekster som gras, korn, potet og grønnsaker.
 • har kunnskap innen samspillet og den praktiske anvendelsen av traktorer og landbruksmaskiner i felt for å oppnå et optimalt agronomisk resultat.
 • har kunnskap om effektivitet, kapasitet, energioverføring og virkningsgrad ved feltmekanisering.
 • har kunnskap innen hydrotekniske anlegg til senking og drenering på jordbruksarealer.
 • har kunnskap innen nydyrking av jordbruksarealer.
 • kjenner til nyskapnings- og utviklingsprosesser innen feltmekanisering
 • kan oppdatere sin kunnskap innen feltmekanisering fra og med våronn og fram til høsting.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap for optimalisere mekaniseringslinjer.
 • har operativ forståelse av samspillet mellom traktorer og redskaper ved feltmekanisering
 • kan drøfte og vurdere praktiske målinger og registreringer i felt.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innen feltmekanisering, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan anvende regneark, programvare for tørkeberegninger og beregningsprogrammer for jordpakking og dekktrykk på maskiner
 • kan anvende landbruksspesifikke databaser, apper og programmer for presisjonsjordbruk

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante problemstillinger innen feltmekanisering
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver innen feltmekanisering og produktbehandling
 • kan gjennomføre prosjektarbeid som strekker seg over tid, individuelt og sammen med andre
 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og digitalt
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor feltmekanisering, og gjennom dette bidra til utvikling av god agronomisk praksis

Innhold

 • Feltmekanisering fra og med høsting
 • Driftsplanlegging og mekaniseringslinjer
 • Presisjonsjordbruk
 • Transport og lagring
 • Tørketeknikk
 • Drenering og senkingsanlegg
 • Nydyrking

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Praktisk undervisning
 • Veiledning
 • Problembasert læring
 • Presentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gruppepresentasjoner (krav om minimum 75% deltakelse)

Eksamen

 • Individuell innlevering (teller 45%)
 • 5 timers skriftlig individuell eksamen (teller 55%)

Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.