Language: NOR | ENG
2020/2021

6JB135 Traktorlære og basismaskiner

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og prosesser innenfor traktorens grunnprinsipper.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid angående basismaskiner.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor motor, elektrisk anlegg, elektronisk styring, brennstoffsystem, mekaniske transmisjoner, styring og bremser.

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • behersker relevante faglige verktøy og teknikker innen reparasjon og bruk av traktoren.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante problemstillinger innen faget traktorlære og basismaskiner.
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig, og utføre tekniske arbeider.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor traktorer og gjennom dette bidra til utvikling og god praksis.

Innhold

 • Common rail system
 • Motor
 • Elektrisk anlegg
 • Elektronisk styring
 • Brennstoffsystem
 • Mekaniske transmisjoner
 • Styring
 • Bremser
 • Hvordan traktoren skal vedlikeholdes
 • Motorens effektproduksjon

Arbeids- og undervisningsformer

 Forelesninger, undervisning i verksted, innlevering av rapporter, veiledning, kollokvier og utferd. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Øvelser og presentasjoner

Eksamen

 • Individuell mappevurdering (teller 30%)
 • Individuell muntlig eksamen (teller 70%)

Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.