Language: NOR | ENG
2020/2021

2ØLA102N Geologi og jordlære

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om betydningen av geologi for naturlandskapet, samt jord som dyrkingsmedium for planter.

 

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende faglig kunnskap i geologi og behersker relevante verktøy og metoder til klassifisering av mineraler, bergarter og jordbunnsforhold.

 

Generell kompetanse

Studenten

 

  • har innsikt i geologiske prosesser og hendelser i rom og tid, berggrunnens oppbygging og fordeling i Norge, forståelse av landskapsdannende prosesser og former samt jordartenes egenskaper og fordeling i landskapet.

Innhold

  • Geologiske prosesser- jordens oppbygging og sammensetning, platetektonikk, havbunn- og fjellkjededannelse, forkastninger, vulkaner og jordskjelv.
  • Geologiske historie- hendelser og spor fra urtid til nåtid.
  • Berggrunnsgeologi- de vanligste mineraler og bergarter i Norge, samt fordeling, dannelse og kretsløp.
  • Kvartærgeologi -isbreenes oppbygning og dynamikk, erosjon, forvitring, periglasiale prosesser og miljøer, istider og mellomistider,istider og havnivå, landformer - store og små terrengformer.
  • Jordlære- dannelse av jordarter og jordsmonn, prosesser og mineralnæringsstoffer, erosjon, forvitring og transport, jord som del av økosystemet, organisk materiale i jord, jordøkologi, vann i jord, plantenæringsstoffenes forekomst og reaksjon i jord, jordsmonndannelse, jordpakking og jordstruktur. 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nett- og samlingsbasert. Læringsarbeidet skjer gjennom samlinger, nettbaserte forelesninger, individuell veiledning, sjølstudium og fagdiskusjoner via nettet, samt ekskursjoner og øvelser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på samling med en dag ekskursjon og en dag laboratorieøvelser.

Eksamen

  • Individuell fagoppgave (teller 40 %)
  • 12 timer individuell skriftlig hjemmeeksamen (teller 60%)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.