Language: NOR | ENG
2020/2021

2ØLA104N Økologisk husdyrhold

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og praktiske utfordringer innen økologisk husdyrhold.
 • har kunnskap om økologisk husdyrholds historie, egenart og plass i samfunnet.
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid innen økologisk husdyrhold.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innen økologisk husdyrhold og begrunne egne valg. 
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i faglige og yrkesetiske problemstillinger innen økologisk husdyrhold.
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.
 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig. 

Innhold

 • Husdyrenes fordøyelse, reproduksjon, laktasjon, bevegelsesapparat og eksteriør
 • Naturlig atferd og dyrevelferd i økologisk husdyrhold
 • Fôring av de vanligste husdyrene i ulike livsfaser og produksjoner
 • Husdyrsykdommer og forebyggende helsestell
 • De viktigste prinsippene og avlstiltakene i moderne husdyravl

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nett- og samlingsbasert. Læringsarbeidet skjer gjennom samlinger, nettbaserte forelesninger, individuell veiledning, sjølstudium av skriftlig materiale og fagdiskusjoner via nettet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på 2 to-dagers samlinger, inkludert deltakelse på faglig seminar med bidrag.

Eksamen

 • Individuell innleveringsoppgave (teller 40%)
 • 12 timer individuell hjemmeeksamen (teller 60%)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.