Language: NOR | ENG
2020/2021

2ØLA103N Økologisk plantekultur

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om biologien til landbrukets mat- og forvekster, og om aktuelle skadedyr, sykdommer og ugras, alt i forhold til økologisk produksjon.
  • har forståelse for økonomi og omleggingsplanlegging.

 
Ferdigheter

Studenten

  • kan planlegge og veilede økologisk planteproduksjon.

 

Generell kompetanse

Studenten

  • har innsikt i økologisk planteproduksjon i forhold til miljøhensyn, matproduksjon og økonomi.

Innhold

Biologisk kunnskap om landbrukets mat- og fôrvekster, og om aktuelle skadedyr, sykdommer og ugras. Dyrkingsteknikk i økologisk planteproduksjon. Økonomi og omleggingsplanlegging.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nett- og samlingsbasert. Læringsarbeidet skjer gjennom samlinger, nettbaserte forelesninger, individuell veiledning, sjølstudium av skriftlig materiale og fagdiskusjoner via nettet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen

Eksamen

  • To individuelle oppgaver (hver teller 20 %)
  • 12 timer individuell hjemmeeksamen (teller 60%)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.